Баш бурунгааргы белеткелдер

  0
  0

  Тываның арга-арыг камгалалының парашют-десант өрт албанының кол (улуг) инструктору Павел Юшков арга-арыг өрттерин өжүрериниң талазы-биле Бүгү-россия тренировкаларында хөй сорулгалыг белеткелди эртип турар.

  2021 чылдың өрт айыылы улуг сезонунга белеткелдер Россияның аңгы-аңгы булуңнарында черге-даа, агаарга-даа бир деңге эгелээн. Өртке удур арга-арыг станциялары от-биле демиселге бульдозерлерни, тракторларны болгаш вездеходтарны идепкейлии-биле белеткеп турар.

  Арга-арыг камгалалының парашютист-өртчүлери болгаш десантник-өртчүлери чедери берге болгаш ырак-узак черлерде өрттер-биле демиселге баш бурунгаар белеткенип, самолеттан азы вертолеттан парашют-биле шураашкыннарны эгелей бергеннер.

  2021 чыл Арга-арыг камгалалынга юбилейлиг чыл болуп турарын демдеглээри чугула. Чедери берге болгаш ырак-узак черлерде өрттер-биле демисежир кара чаңгыс российжи албан 90 чылдаар.

  Бо чылын Бүгү-россия белеткелдери болгаш чыылдалары январь 31-де эгелээш, бо хүннерге чедир болуп турар. Хөй чылдарның дургузунда тускай белеткелдиң чери – Красноярск крайда «Шушенское» аэропорту болуп турар. Аэропорттуң турар чери Россияның бүгү булуңнарындан парашют-десант өрт албаннарының кол (улуг) инструкторларын чыыр арганы берип турар.

  Павел Юшковка хамаарыштыр алыр болза, ол Тываның арга-арыг камгалалының албанынга 2002 чылда келген. Ол үениң дургузунда самолеттан парашют-биле 800 ажыг шураашкынны кылган, а ол ышкаш ветолеттан өрт өжүрери-биле 800 хире бадыышкынны күүсеткен. Бо адырга хөй чылдарда ажылының дургузунда чүгле Тыва Республикага эвес, а Коми Республикага, Архангельск, Иркутск база Киров областарынга болган өрттерни өжүржүрүнге киришкен.

  Чыылданың үезинде Павел Юшков өске арткан инструкторлар-биле кады күш белеткелиниң талазы-биле нормативтерни, арга-арыг өрттерин өжүрериниң, озал-ондак-камгалал белеткелиниң, радиохарылзааның, берге байдалдарда тын оочулап артарының талазы-биле шылгалдаларны дужаар, агаар тренировкаларынга киржир. Ол ышкаш аңаа Россияның арга-арыг ажыл-агыйының, агаардан камгалалдың федералдыг болгаш регионалдыг баазалары киржилгелиг Бүгү-россияның төгерик столун эрттирип, 2021 чылда сорулгаларны болгаш кады ажылдажылганың механизмнерин чугаалажырлар.

  Россияның арга-арыг фондузунуң шөлү 1 млрд. 100 сая ажыг га болуп турар. Арга курлавырларының 90 ажыг хуузу чедери берге, ырак-узак болгаш орук-чирик чок черлеринде турар. Тыва Республиканың үлүүнге 10,8 сая га ажыг арга-арыглар онаажыр, оларның 10,4 сая ажыы чедери берге болгаш ырак-узак черлеринге хамааржыр. Орук-чирии чок мындыг черлерге от-биле демиселди парашютист-десантниктер боттандырып турарлар.

  Өрттүң болуп турар кол чылдагааны кижиниң оварымча чогу болуп артпышаан. Ооң-биле холбаштыр 2021 чылдың март 1-де “Отту доктаат!” деп өртке удур федералдыг кампания эгелээр, ол дөрт чыл улаштыр эртип турар.

  #Арга_арыгкамгалалы #Парашют_десантөрталбаны #Белеткел #Оттудоктаат #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама