Башкыларга шаңналдар

  0
  12
  Башкыларга шаңналдар

  Республиканың дыңнаары кошкак уруглар школа-интернады ажы-төлдү эртем-билигге өөредип, тускай өөредилге черлеринче өөредип чорудуп, амыдыралдың белен эвес делгеп оруунче үдеп үндүрүп келген буянныг өөредилге чери.

  Бо школадан республикага ат-сураа билдингир спортчулар үнген. Доозукчуларының хөй кезии тускай өөредилге черлеринге мергежилге өөренип ап, ажыл-ишке ижигип, өг-бүле тудуп, ажы-төлдүг, аас-кежиктиг чурттап, ажылдап чоруурлар. Оларның чедиишкиннеринде школаның башкыларының үлүг-хуузу улуг.

  Дыңнаары кошкак уругларның школа-интернадынга хөй чылдарда үре-түңнелдиг, ак сеткилдиг ажылдаан хоочун башкылар Россия Федерациязының өөредилге яамызының бедик шаңналдарынга төлептиг болганнар. Тываның өөредилге болгаш эртем яамызының ниити килдис даргазы Светлана Монгуш биле килдистиң ажылдакчызы Салбакай Куулар олар башкыларга Россия чергелиг шаңналдарны байырлыг байдалга тывыскан.

  Улус өөредилгезиниң шугумунга чедиишкиннери дээш Россия Федерациязының Чырыдыышкын яамызының Өөрүп четтириишкин бижии-биле биология болгаш химия башкызы Чечекмаа Куулар шаңнаткан. Дыңнаары кошкак уруглар школазында Чечекмаа Отканмаевна 1998 чылдан бээр ажылдап келген. Өөреникчилери Уфимск болгаш Ульяновск хоорайларда медицина колледжилерин дооскаш, “Лаборант” мергежилди чедип ап, республиканың кадык камгалал албан черлеринде чедиишкинниг ажылдап чорууру – хоочун башкының чоргааралы.

  Дыңнаары кошкак уругларны чугаалаарының талазы-биле өөредир башкы Чинчимаа Хертекке “Россия Федерациязының кижизидилге болгаш өөредилге ажылының тергиини” деп хөрек демдээн тывыскан. Чинчимаа Бапаевна бо школада 29 чыл дургузунда ажылдап келген.

  Школаның директорунуң өөредилге-кижизидилге талазы-биле оралакчызынга 15 чыл иштинде ажылдаан. Дыңнаары кошкак оолдар, уругларның шору чугаалап өөрени бээри – башкының өөрүшкүзү.
  Кады ажылдап турар эш-өөрү болгаш өөреникчилери хоочун башкыларга бедик шаңналдар-биле байыр чедирип, ажылынга чедиишкиннерни күзээннер.

  Реклама