База катап тыва хүреш дугайында

  0
  0

  Тывада ат-сураа алгыг кижилерниң бирээзи, альпинист, чогаалчы дээш сонуургал хандыкшылдары хөй Маадыр-оол Ховалыг кандыг-ла бир эгелээшкиннери-биле база чонга эки билдингир.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле чоокта чаа ужуражыышкын үезинде тыва хүрештиң эге хевиринче эглип келирин саналдап, тыва хүрештиң амгы дүрүмнеринге чамдык өскерилгелерни киирерин Маадыр-оол Ховалыг саналдаан. Чижээлээрге, мөгелерниң хүрежир үезин кызыгаарлавазын, хүреш үезинде мөгелерниң дыш алыр үезин узатпазын саналдаан.

  Тываның улустуң чогаалчызы болгаш “хар ирбижи”-биле ужуражыышкын соонда ооң саналдарын өөренип көөрүн Национал тыва хүреш федерациязынга Шолбан Кара-оол сүмелээн.

  Тываның Баштыңының даалгазы-биле Маадыр-оол Ховалыгның тыва национал хүрешке хамаарышкан саналдарын Национал тыва хүреш федерациязының баштаар чериниң хуралынга ооң удуртукчузу Анатолий Дамба-Хуурактың, Россияның күш-культуразының болгаш спортунуң тергиини, “Арзылаң мөге” спортчу хүндүлүг аттың эдилекчизи Владимир Монгуштуң, Национал тыва хүрештиң уруглар федерациязының удуртукчузу, “Арзылаң мөге” Седен-Очура Кара-Салдың, тыва хүреш маргылдааларынга спортчу тайылбырлакчы, ыраажы болгаш идепкейлиг хөй-ниитижи Айдың Монгуштуң (Ишкин-оглу) киржилгези-биле сайгарып чугаалашкан.

  Сайгарылга хуралдың киржикчилери Маадыр-оол Ховалыгның тыва хүрешке хамаарыштыр киирген саналдарын ханы шинчилеп көөр, аңаа тыва хүрешке арга-дуржулгалыг мөгелерни, спорт талазы-биле эртемденнерни хаара тудары чугула деп түңнелди үндүргеннер.
  Тыва хүрешке сонуургалдыг, хүреш маргылдааларын үргүлчү кээп көрүп чоруур көрүкчүлерниң санал бодалдарын кичээнгейге алырының чугулазын база олар демгеглээннер. Ынчангаштың чурттакчы чоннуң аразынга социологтуг “айтырыг-харыы” ажылын чорударын саналдааннар.

  Шинчилел ажылдарын чоруткан соонда национал тыва хүрештиң дүрүмнеринге өскерилгелерни киирерин Национал тыва хүреш федерациязының тускай конференциязынга чугаалажып көөрү чугула деп шиитпирни бо хөй-ниитижи спортчу организацияның баштаар чериниң кежигүннери хүлээп алган.

  Реклама