Бажың-Алаакта чаа көвүрүглер

  0
  2

  Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак сумунуң девискээринге чаа ийи көвүрүгнү ажыглалга киирген. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бо чайын ук көвүрүглерни тудуп эгелээриниң дугайында шиитпирни хүлээп алган турган.

  Чаа көвүрүглерни ажыглалче кииргени-биле ТР-ниң Дээди Хуралының мурнундан депутаттар Байбек Монгуш биле Олег Сарыглар бажың-алаакчыларга байыр чедирген.

  – Кыска хуусааның иштинде бажың-алаакчылар канчаар-даа аажок демин, күжүн көргүзүп, көвүрүглер тудуунга улуг үлүг-хуузун киирген. Тайгага ыяш белеткелинге, ону көвүрүг турар черлерге сөөртүп эккээринге чурттакчылар дорт киришкен. «Демниг сааскан теве тудуп чиир» деп тыва чонувустуң мерген угаады бар. Шак ындыг чаңгыс демниң, карак кызыл ажылдың түңнели чаа көвүрүг болган. Хөй чурттакчыларлыг, хайымныг амыдыралдыг суурга ооң ужур-дузазы улуг – деп байырлыг чагаада бижип турар.

  Көвүрүглер тудугларынга идепкейлиг киришкен бөлүк тудугжуларга Дээди Хуралдың Даргазы Кан-оол Давааның өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

  Бажың-Алаак сумузунуң чоннуң аргыштырылгазының көвүрүү 1973 чылда туттунган. Чаа көвүрүг тудунууң айтырыын бажың-алаакчылар дыка хөй чылдар дургузунда көвдүрүп келген.

  Мындыг ылаптыг ажыл-херектерниң саны хүн келген тудум көвүдеп турар.

  Чурукту интернеттен алган

  #Ылаптыгажыл_херек #Тываныңчазаа #Дээдихурал #Чөөн_хемчиккожуун #Бажың_алаак #Чаакөвүрүг #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама