Биче инвесторларның үлүү

  0
  0

  Кызыл хоорайга хамаатыларга чер участоктарын тускайлап берип, хөмүр-биле одаар хууда бажыңнарны тударын чөпшээрени найысылалдың архитектурлуг овур-хевирин баксыраткан, ооң девискээри кышкы үеде ышталып, агаарда хоралыг бүдүмелдерниң тургузуу экологтуг негелделерниң доктааткан өй-чижээнден каш катап көвүдээн. Ынчангаштың хөй квартиралыг бажыңнарны тударының айтырыы чугула апарган.

  Тываның Чазааның бөгүнгү аппарат хуралының кол айтырыгларының бирээзи хөй квартиралыг бажыңнарны найысылал Кызыл хоорайга болгаш ооң чоок кавызында Ээрбек, Сесерлиг суурларга тудары болган.
  Тууйбу, цемент, демир-бетон кылыгларын, ыяштан тудуг материалдарын Тываның бодунга бүдүрүп үндүрериниң планын хуралга чугаалашкан. Чуртталга бажыңнарының тудуунга капитал салыышкыннарны көвүдедириниң чугулазын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

  Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт тудугга биче инвесторларны деткиириниң чугулазын чугаалаан. Оларга чер участоктарын тускайлап бээр, туткан бажыңнарын хоорайның чуртталга-коммунал болгаш электри четкилеринге кожарының айтырыгларынга дуза оларга херек болуп турар. Биче инвесторлар хөй квартиралыг улуг эвес бажыңнарны тутканының, ооң-биле чурттакчы чонну бажың-балгат-биле хандырарының айтырыынга киржилгезиниң баштайгы эки арга-дуржулгазы барын бирги оралакчы айыткан.

  Кожууннарда тудуг организациялары көдээ суурларга чуртталга бажыңнарын боттарының акша-хөреңгизи-биле тудуп доозуптарга, өскүс болгаш ада-иезиниң азыралы чок өскен эрге-байдалдыг хамаатыларга тус чер эрге-чагыргалары садып бергениниң таварылгалар бар.
  Кызыл хоорайның Ленин биле Титов кудумчуларының белдиринде биче инвесторнуң бодунуң капитал салыышкыннары-биле амгы үеде туттунуп турар хөй квартиралыг бажыңдан 22 квартираны күрүне акша-хөреңгизи-биле садып ап болур.

  “Спутник” микрорайонда биче инвесторларның боттарының тудуп турары каът бажыңнардан өскүс уруглар эрге-байдалдыг хамаатыларга 100 квартираны садып бээриниң аргазы бар.
  Республиканың тудуг адырында баштайгы биче инвесторлар “Орион” тудуг компания, “Восток” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел чуртталга тудуун хөгжүдеринге, квартираларның өртээн Тывага чиигедиринге боттарының үлүүн киирип болурун Александр Брокерт демдеглээн.

  элер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG # TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама