Бичии уругнуң чок болганының чылдагаанын тодарадыры-биле

  0
  14

  Россия Федерациязының Истелге комитединиң Тыва Республикада Эргелели Ак-Довурак хоорайның беш харлыг чурттакчызы уругнуң эмнелге албан черинге чок болганы-биле холбаштыр РФ-тиң Кеземче хоойлузунуң 109 чүүлүнүң 2 кезээ-биле (оваарымча чок болганы-биле кижиниң өлүмүн болдурганы) кеземче херээн оттурган дээрзин истелге эргелелиниң парлалга албаны дыңнадып турар.

  Истелгениң догааштырыы-биле алырга, 2021чылдың март 30-де Ак-Довурак хоорайның херээжен чурттакчызы поликлиниканың диш эмчизинге кирип, ооң беш харлыг уруунуң дижи аарып турарын чугаалаан. Диш эмчизиниң айытканын ёзугаар ол ийи ампула «Лидокаин» деп билинместедир эмни садып алган. Улустуң эккеп бергени эм-таңны ажыглавас дугайында хоруушкуннуң барын медереп билип тургаш-ла база беш харлыг уругларга «Лидокаинни» сыкыртпазын биле тура-ла база баш буруңгааргы шенелдени кылып албайн чыда, эмчи уругнуң дижиниң шазынче сыкыртыышкынны кылган. Билинместедир эм сыкыртканының түңнелинде бичии уруг хенертен тыртып, медерелин ышкынган. Эмчи дузазын көргүзүп турда-ла ол Барыын-Хемчиктиң районнар аразының медицина төвүнүң реанимация салбырынга март 31-де чок болган.

  Амгы үеде диш эмчизи туттурган, аңаа буруудадыгны онааган, истекчи каразыттырып турар кижини бажыңнаарының дугайында айтырыгны шиитпирлээри-биле материалдарны судче киирген. Бичии уругнуң өлүмүнүң чылдагаанын тодарадыры-биле суд-медицина экспертизазын чорудар. Ук хай-халаптыг болуушкуннуң херек кырында канчаар болганын тодарадырынче угланган эргежок чугула истелге хөделиишкиннери чоруттунуп турар. Кеземче херээниң истелгези уламчылап турар.

  Реклама