Бии-Хемниң төөгүчүзү

  0
  3
  Тываның Чазааның февраль 1-де эрткен аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада кады-кожа чурттап турар хөй национал улустарның найыралының дугайында чугаалап тура, орус болгаш тыва чоннарның эптиг-демниг, найыралдыг чоруу Бии-Хем кожуундан эгелээнин айтып, ооң төөгүзүн билир кижилерниң бирээзи Татьяна Верещагина деп онзалап демдеглээн.

  Шынап-ла, Бии-Хемниң төөгүзүн, ооң чурттакчыларының намдарын шинчилеп, чонга бижип, чугаалап берип чоруур төөгүчү Татьяна Верещагина. Тыва Арат Республиканың тургузукчуларының бирээзи Иннокентий Сафьяновтуң дугайында «Эккендей», Бии-Хем кожууннуң төөгүзү болгаш кижилериниң дугайында «Туран”, “Күрүне ужур-дузалыг херек” , “Ол шупту музей-дир” («И это все музей»), “Ол оруктарны уттуп болбас” деп номнарны Татьяна Верещагина бижээн.

  Тыва Арат Республиканың 100 чылында Татьяна Евгеньевна тыва күрүнени тургузарынга киришкен бии-хемчилерниң дугайында чонга төөгүп бээр сорулганы мурнунга салган.

  Шагаа байырлалының бүдүүзүнде Татьяна Евгеньевна Өөк сумузунга барып, тус черниң чурттакчыларынга тыва улустуң национал байырлалы-биле байыр чедирип, сумунуң чурттакчыларының төөгүзүнүң дугайында илеткелдерин номчуп эгелээн.

  Бо удаада Өөктүң үндезин чурттакчызы, тыва балеттиң баштайгы артистериниң бирээзи Фаина Дубовскаяның төөгүзүн чугаалап берген. Фаина Дубовская Тыва Арат Республика үезинде тыва национал театрның баштайгы балет бөлүүнүң артизи. Ооң төрелдериниң салым-чолу Тывага болуп турган революсчу болуушкуннар-биле харылзаалыг болгаш, кадыг-берге болган. Фаина Дубовская бүзүрээчел кенен назы-харының үезинде бир катап Сталинниң бодунче чагаа бижипкен. Канчап-ла ийик, ол чагаа Иосиф Виссарионовичиниң бодунга четкен, Совет Эвилелиниң баштыңы ада Сталин Тыва Арат Республикада чурттап турар уругга харыы чагааны бижээни база солун.

  Хаанныг Россиядан ол шагда Урянхай край деп орус аттыг турган Тываже баштай көжүп келген Өөктүң орус омактыг чурттакчыларының чуруктарын, тус черниң баштайгы башкыларының, эмчилериниң, Фаина Дубовскаяның кады танцылап турганы баштайгы тыва балет артистериниң чуруктарын көөрү Татьяна Евгеньевнаның төөгү чугааларын дыңнааннарга дыка солун болган.

  Татьяной Верещагина Бии-Хемниң төөгүзүнүң дугайында илеткелдерин уламчылаар. Бүгү делегейге ат-сураа билдингир чогаалчы, “Чиңгис-Хаан”, “Батый”, “Сөөлгү далайже” дээш өске чогаалдарның автору, Туранның баштайгы башкызы Василий Ян дээш өскелерниң-даа дугайында солун төөгүлерни бии-хемчилер дыңнаар.
  Реклама