Билиг-мергежилин хынап

  0
  1
  Билиг-мергежилин хынап

  Тывада digital адырның специалистери Бүгү Россияның профессионалдыг мөөрейинге киржип болур.

  «Интернет-коммуникацияларның лидерлери» деп чаа мөөрей бодунуң билиг-мергежилин көргүзүп, чурттуң болгаш регионнуң чурагайлыг технология-биле ажылдаар командазының кадрлар тургузуунче кирип алыр арганы берип турар.

  «Интернет амгы үеде бистиң амыдыралывыстың адырылбас кезээ апарган. Ынчагаш интернетти билири, ооң бар-чок аргаларының шуптузу эки ажыглап билири – бодун чедиишкинниг кылдыр боттандырып көргүзериниң чугула негелделериниң бирээзи апарган. Бистиң Тывавыска интернет-коммуникация талазы-биле боттарывыстың тускай эртемниглеривисти өөредири чугула сорулгавыс-тыр» – деп, Тываның Чазак Даргазының оралакчызы Аяс Оюн демдеглээн.

  «Интернет-коммуникацияларның лидерлери» деп Бүгү Россияның профессионалдыг мөөрейи элээн каш чадалыг. Оларның бирээзи – бүрүткедири, 2021 чылдың февраль 26-га чедир болур.

  Мөөрейге digital адырынга келир үеде эки ажылдап болур кедилиг специалистерни дилеп, шилип тыпкаш, оларны улаштыр өөредип сайзыраткаш, ажыл-агыйга киирер сорулга-биле эрттирип турар дээрзин организаторлар айыткан.

  Интернет-коммуникация адырының специалистерин, чурагайлыг технологиялар-биле ажылдап турар менеджерлерни, аналитиктерни, чурагайлыг информация экспертерин, чурагайлыг төлевилелдер удуртукчуларын, медиапродюсерлер болгаш блогерлерни мөөрейге киириштирери-биле чалап турар.

  Реклама