Билиглер-биле чепсеглээр

  0
  8

  Красноярск крайның Минусинск хоорайда 2021 чылда бүгү деңнелдиң соңгулдаларынга хөй-ниити хайгааракчыларының өөредилгези эртип турар.

  Москвадан келген специалистерниң эрттирип турары өөредилгеде Тываның Хөй-ниити палатазының оралакчы даргазы Юрий Ананьин биле организацияның аппарат ажылдакчызы Баян-Доржу Сат киржип турарлар.

  Хамаарылга чок хайгааракчыларны өөредириниң талазы-биле программаны Россияның Хөй-ниити палатазы ажылдадып киирген болгаш ол дөгереге ажык хевирлиг. Соңгулдаларга киржир күзелин илереткен хөй-ниити организацияларының, политиктиг партияларның российжи хоойлужудулгага дүүштүр хайгааракчылар болурунга белен эки турачылары аңаа киржип болур.

  Регионнарга баштайгы семинарлар чаа чыл байырлалдарының соон дарый эгелээн. Төлевилелге дүүштүр алырга, өөредилге эрткен тодаргай санныг кижилер бодунуң ээлчээнде чедип алган билиглерин боттарының девискээринде дараазындагы кижилерге дамчыдып бээр.

  Профессионал хайгааракчылар “Алдын үлегер-майыкты” билген турар ужурлуг. “Алдын үлегер-майык” – дээрге, хөй-ниити хайгааракчыларының билген турар ужурлуг чүүлдериниң даңзызы-дыр, аңаа дүүштүр соңгулда участоктарының беленин, бадылаашкын чорудуун база түңнелдерниң саннаашкынын хынаар, а ол ышкаш хоойлужудулгада чаа чүүлдерниң дугайында билир болур.

  Бөгүнгү белеткелге кол кичээнгейни хоойлужудулга баазазын тайылбырлаар ажылче угландырган. Удавас хайгааракчылар апаар кижилерни бадылаашкынның чаа хевирлериниң онзагай талалары-биле таныштырган.

  Программаның сорулгазы болза, удавас чуртка болуп эртер соңгулдаларга хоойлу сагылгазының хандырылгазынга хөй-ниити хайгааракчыларының бүрүн эргелерин калбак болдурары база.

  Реклама