Бир эвес квартирага шимээн-дааш үнзе…

  0
  0
  Квартал санында мэрияның административ-техниктиг хайгаарал талазы-биле эргелели хыналдаларның болгаш хамаатыларның хомудалдарының хыналдазының түңнелдери-биле хөлезиге хонуктап дужаап турар квартираларның дугайында даңзыны федералдыг Үндүрүг албанының Тывада №1 районнар аразында инспекциязынче дужаап турар. Ол даңзыже ТР-ниң Административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлузунуң 3. 10 чүүлдеринге дүүштүр чаңгыс эвес удаа админитративтиг протоколдар тургускан бажың ээлери кирип турар.

  Административ-техниктиг хайгаарал талазы-биле эргелелдиң инстаграмда арынынга чурттакчылардан хонуктап дужаап турар квартираның дугайында ээлчеглиг хомудал кирген. Хомудал кииргеннерниң дыңнатканы-биле алырга, Калинин кудумчузунда 2 “а” бажыңның хоначалары подъездиниң өске чурттакчыларынга таарымча чок байдалды тургузуп турарлар: хондур шимээн-дааш үндүрүп, боктап, эзирик чогуш-содааны үндүрүп турар.

  Чурттакчылар содаачы кожаларның холунга ээлчеглиг чемиш болу бербези-биле квартираларындан үнеринден коргарлар. Дыңнадыгны алган дораан административ-техниктиг хайгаарал талазы-биле эргелелдиң ажылдакчылары ук адресче шагдаа ажылдакчыларын кыйгыртып алгаш, хыналданы чоруткан. Содаачы хоначаларны Кызылдың иштики херектер эргелелинге чедиргеннер.

  Туттурганнар ук квартираны хонукта 2500 рубльге харылзаштырыкчы кижини таварыштыр хөлезилеп алганын чугаалааннар. Бодунуң ээлчээнде эргелелдиң ажылдакчылары ук бузуттуг квартираның ёзулуг ээзи кымыл дээрзин тодараткан. Ук хамаатыга хамаарыштыр ТР-ниң Административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлузунга дүүштүр протоколду долдурар.

  Бир эвес 22 шактың соонда квартирага шимээн-дааш үнзе, Кызылдың иштики херектер эргелелинде 9-36-02, 9-36-01 телефоннарже долгаар. Дежурный дыңнадыгның шын-мегезин хынаар, ооң соонда материалды хемчег алыры-биле Кызыл хоорайның административтиг комиссиязының адынче чоргузар.

  Ам ындыг чергелиг дыңнадыгларны Кызыл хоорайның чагырга чериниң административ-техниктиг хайгаарал талазы-биле эргелелиниң https://www/instagram.com utath_merii арнынче бижип болур апарган.
  Реклама