Бизнес ажыдып алыксаан аныяктарга

  0
  0

  Тываның Аныяк малчыннар эвилели бо чылдың дургузунда Президентиниң грантылары фондузунуң деткимчезин алган 2610370 рубль түңнүг төлевилелди боттандырар планныг. Бо акша-хөреңгини аныяк малчыннар көдээ черде аныяктарның ортузунда ажыл чок чорукту эвээжедиринче, аныяктарга боттуң херээн организастаарынче болгаш орулганың үндезин-дөстерин дилеп-таварынче углаарлар.

  Хөй-ниити организацияның планнарында бичежек бол, ынчалза-даа ону орулгалыг бизнесче хуулдурар идеяның боттанылгазының чорудуу бар. Бөдүүнү-биле чугаалаарга, хөйнүң кичээнгейинге сайгарлыкчы чоруктуң кол-кол хевирлериниң дугайында билигни, хууда сайгарлыкчы азы бодун боду ажыл-биле хандырган кижи шынарлыг ажыл-чорудулганы бүрүткээр механизмни, үндүрүг онаалдазының кол-кол айтырыгларын болгаш күрүне деткимчезиниң механизмнериниң дугайында янзы-бүрү информацияны дыңнадып чедирер. Ооң түңнелинде бирден хөй эвес хартаачыны – езулуг сайгарлыкчы бооп болур таланы шилип алыр.

  Төлевилелдиң сорулгаларын чедип алыры-биле республиканың кожуун бүрүзүнде ажыл чок аныяктарның республиканың аныяк сайгарлакчылары-биле дуржулга солчур ужуражылгалары эртер. Аныяктар бут кырынга туруп келген сайгарлыкчыларның боттарындан кандыг орукту эрткенин, чеже частырыгларга дужуп, олардан ойлап чораанын дыңнаарлар.

  «Чүс идея – чаңгызы сээң» деп конференция чурттакчылыг чер бүрүзүнден 120 хартаачыны – езулуг сайгарлыкчы бооп болур кижилерни чыылдырар. Аныяктарга өөредилгелиг мастер-класстарны, нетворкингини, боттуң бүдүргени продукцияны таныштырар шөлдерни организастаар.

  Төлевилелдиң боттанылгазының түңнели-биле “Чүзүн-баазын арынныг Азия” деп сеткүүлдүң «Чүс идея – чаңгызы сээң» эгелиг тускай үндүрүлгезин парладып үндүрер, алызында барып, ол бодунуң бизнезин ажыдып алыксаан аныяктарга судур-биле дөмей болур.

  Күрүне статистиказының сан-чурагайы-биле алырга, 15 харлыг болгаш оон өрү назылыг ажылчын күштүң душ болуп шилилгезинден алырга, 2020 чылдың 2-ги кварталында Тывага ниити ажыл чоруктуң деңнели 19,4 хуу (1-ги кварталда – 11,9 хуу) болган, көдээниң чурттакчы чонунуң ортузунга – 25,0 хуу (1-ги кварталда — 10,8 хуу). 25 хар чедир назылыг ажыл чоктарның ортузунда – 17,5 хуу (1-ги кварталда — 7,8 хуу).

  Ажыл чоктарның ортумак назыны 36,4 хар болган. 1645 кижилиг бир чурттакчы көдээ черниң чижээнден алырга, аңаа чоруткан өреге кезилдези 16 хардан 35 хар чедир назылыг ажыл чок кижилерниң саны 446 болганын тодараткан. Оларның 399-у түр үениң сезон ажылдыг, а 47 кижи кандыг-даа орулга албайн турары илерээн.

  Реклама