Боду уштуп берген

  0
  15
  Боду уштуп берген

  Наркотиктиг шынарларлыг бүдүмелдерниң хоразының дугайында элээди уруглар, оолдар-биле бадыткалдыг болгаш билдилиг чугаалажыры эки түңнелдерлиг деп республиканың иштики херектер органнарының ажылдакчылары санап турар.

  Школаларга ындыг тайылбыр ажылының үезинде өөреникчилер «насвай» биле «спайс» бүдүмелдерни боттары полицейжилерге уштуп бергениниң таварылгалары Тывада бар. А ол дээрге ажы-төлдүң мөзү-шынарының багайы эвес, а ол бүдүмелдерниң оларның кадыкшылынга хоралыг болурун ханы медереп билбейн турганы деп шагдаалар санап турар.

  Россия Федерациязының Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызының кожууннар аразының “Чөөн-Хемчик” килдизиниң Суг-Аксы суурда № 2 пунктузунуң участок төлээзи Кара-Чыраа ниити билиг ортумак школазының улуг класстарының өөреникчилеринге «насвай» биле «спайс» бүдүмелдерниң кижиниң мага-бодунга, угаан-медерелинге хоралыының дугайында тайылбырлап чугаалап турда, өөреникчи оолдарның бирээзи эш-өөрү, башкылары көрүп олурда-ла, бодунга ап чорааны полиэтилен боошкунда бүдүмелди боду уштуп берген. Ону аныяк эр кижиден душ бооп садып алганын ол дыңнаткан.

  Бо чүүл элээди оолдуң талазындан шиитпирлиг чорук деп шагдаа чугаалаан. Ооң бо базымы моон соңгаар оол наркотиктиг шынарлыг бүдүмелдерни дайнавас, сорбас деп бүзүрелди берип турар.
  «Насвай» биле «спайс» кижиниң угаан-медерелин кыска үе дургузунда төөредир наркотиктиг шынарлыг бүдүмелдер. Бир эвес оларны катап-катап дайнаар, соруп чоруур болза, кижи аңаа чаңчып, чоорту наркоман апаар.

  Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа суурга таапкы хевирлиг наркотиктиг бүдүмелдер садып чоруп турган 27 харлыг аныяк кижини полицейжилер дилеп туткан. Аңаа хамаарыштыр хыналда херээн эгелээн.
  Наркотиктиг шынарлыг бүдүмелди полицейжиге боду уштуп берген оолдуң авазынга хамаарыштыр административтиг протоколду тургузуп, ие албан-хүлээлгелерин долузу-биле күүсетпейн барганы дээш, сагындырыгны кылган.

  «Насвай» биле «спайс» бүдүмелдерде кошкак наркотиктиг шынарлар бар-даа болза, оларны хоруглуг наркотиктиг бүдүмелдер даңзызынче амга чедир киирбээн. Оларны садып тараткан кижилерге торгаал болгаш административтиг кеземче хемчеглерин хоойлу ёзугаар онаап болур. Ынчангаштың ажык-кончаа сүрген кижилер бо бүдүмелдерни чажырып садып турар.

  #ИХЯ #Наркотиктигбүдүмелдер #Чөөн_хемчиккожуун #СүтХөлкожуун #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама