Бодун күштүг политик кылдыр көргүскен

  0
  0

  Тыва Республиканың Дээди Хуралында эрге-чагырганың федералдыг, республиканың тус чер бот-башкарылгазының органнары-биле, хамааты ниитилелдиң институттары болгаш информация политика талазы-биле комитеттиң даргазы Артур Монгал республиканың овур-хевири өскерилген тудум, ооң найысылалының арын-шырайы база өскерлип турар дээрзин демдеглээн.

  – Мооң мурнунда дыка хөй чылдарның дургузунда “доңурган” тудугларны чедир кылып, доозуп эгелээрге, чаа бажыңнар, эмнелгелер көстүп келген. Ол бүгүнүң артында регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оолдуң хүн бүрүдеги берге ажылы база шын планнаашкын болгаш күштерни, акша-хөреңгини чөптүг үлеп, хувааганы турар.

  Республиканы бут кырынга тургузарынга, шалыпкын экономиктиг хөгжүлде программазынга ооң киржилгезинге канчаар-даа аажок ажылгыр чорук, бедик профессионализм, чер-чуртунуң байдалын эки талаже өскертиксээн изиг күзел, тура-сорук негеттинер. Бо бүгү мөзү-шынарларТываның Баштыңы Шолбан Кара-оолда бар.

  Регионну удуртур албан-дужаалга ажылдаан үезиниң дургузунда ол Тываның бүгү талалыг хөгжүлдезиниң болгаш ооң чурттакчыларының амыдыралының чаагай чоруун бедидериниң сорулгаларын чедиишкинниг күүседип турар. Инфракструктура төлевилелдери, федералдыг болгаш губернатор төлевилелдер боттанып турар.

  Республиканың удуртукчузу кижи хөлүн эртир чымчак болгаш дадагалзаачал болбас ужурлуг. Бир чамдыкта чүгле удуртулганың шыңгыы аажылалы чидиг айтырыглар дүрүүн чазып болур. Күүсекчи эрге-чагырга органнарының ажылынга хамаарыштыр Баштыңның кол чүүлдери болгаш шиитпирлери хөлүн эртир политикажаан, кылыр ажылы-ла хоп дажыыры-биле кызыгаарланган бөлүк кижилерниң талазындан таарзынмаан сеткилди оттуруп турар. Чогум ёзулуг-ла ажылдап, хөйге көскү болгаш шүгүмчүлелдиң согуун бир дугаар бодунга ап турар кижилер ындыг алгы-кышкы ааспырактарның чемижи апаар дээрзин эскерген боор силер.

  Республиканың нарын айтырыгларының шиитпирлээшкини чүгле Шолбан Кара-оолдан эвес, а хөй нуруузунда бистиң амыдыралчы туружувустан хамааржыр. Кайнаар, кым-биле бар чыдар силер? Баштыңның кол сорулгазы – республиканың хөгжүлдези. Мен ооң талазында мен, кажан кезээде. Улуг өскерлиишкиннерни эскербейн, чамдык частырыгларга кадалып болбайн канчаар. “Бодунуң бажында тевени көрбейн, өскениң бажында тевенени көрген” деп, тыва үлегер домак бар.

  Удуртуру – амыр эвес үүле. Кижи бүрүзү мерген угаанныг политик болуп шыдавас.
  Ажылдап келген үезиниң дургузунда республиканың Баштыңы бодун профессионал удуртукчу болгаш амгы үениң күштүг политиги кылдыр көргүскен.

  Реклама