Бодунуң бодалдары-биле үлешкен

  0
  1

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа болгаш соңгукчуларның чагыглары-биле ажыл чорудар парламент комиссиязының удуртукчузу Өнер Ондар хамаатыларның хүлээп алыышкынын чоруткан.

  – Ушунуң ат-сураглыг тренери Роберт Күнзек-биле ужураштывыс. Тываның төлээлериниң чөөн чүк улустарының содаалажыр бо хевиринге чедиишкиннери элээн барыктыг: Кыдатка бүгү-делегей маргылдааларынга 3-кү ниити-команда черин, хууда бирги чер дээш маргылдааларга алдын медальдарны, Сибирьниң чемпионадынга он-он медальдарны болгаш 3-кү ниити-команда черни чаалап алганнар.

  Амгы үеде спортчулар хоорай чагыргазының грантызының ачызында турумчуп туруп алганы Кызыл хоорайның №17 лицейиниң баазазында белеткенип турарлар. Ушу талазы-биле республика федерациязының планнарында 2021 чылда Тывага бүгү-россия турнирин эрттирери болур.

  Белеткел ажылдарынга федерацияга канчаар дузалап болурун чугаалаштывыс. Чижээлээрге, маргылдааларны эрттирер негелделерни сагыыры-биле тускай бедиктениишкинни садып алыры чугула. Ук айтырыгны Спорт яамызы-биле кады ажылдап кылыр бис.

  Чаңгыс чер-чурттугларын, Тываның аныяктарын амыдыралдың кадык овур-хевиринге хаара тудар дээн Роберт Александровичиниң эгелекчи чоруу база бурунгаар үзел-соруктуу хүндүткелди болдурар, бо херекке аңаа дузалажырын кызыдар бис – деп, социал четкилерде бодунуң бодалдары-биле Каң-оол Даваа үлешкен.

  Реклама