Бодунуң кадыкшылы дээш кижи бүрүзү харыысалгалыг

  0
  11

  ТР-ниң кадык камгалал сайыды Артыш Сат Тываның Баштыңының неделя санында эрттирип турары аппарат хуралынга Россияның кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко-биле ажылының түңнелдериниң дугайында илеткээн.

  Артыш Саттың чугаазы-биле алырга, республиканың кадык камгалалын экижидери-биле бөлүк даалгаларны Михаил Мурашко берген болуп турар. Чижээлээрге, эмнелге албан черлериниң лабораторлуг албан черлерин чаңгыс аай төпчүткен лаборатория кылдыр эде организастаары. Оон аңгыда федералдыг сайыт чоокта чаа ажыттынган объектилерге – 1 дугаар республика эмнелгезиниң клиниктиг шинчилел төвүнге болгаш хөй хүлээлгелиг медицина төвүнге тускайжыттынган эмчи дузазын чедирип турда, аарыг кижилерниң маңаа келген оруунуң тодаргай план-схемазын негээн.

  Михаил Мурашконуң даалгазын ёзугаар чурттакчы чоннуң диспансеризациязын чорудар. Маңаа кадык камгалалының баштайгы адырынга регион программазының иштинге садып берип турары эмнелге дериг-херекселин база көжүп чоруур шалыпкын комплекстерни ажыглаар болган. Хоочураан аарыглыг кижилерни онза кичээнгейге ап, оларны диспансер хайгаарырлы-биле хандырар.

  Аарыгларны профилактикалаарының талазы-биле хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдажылганың эргежок чугулазынче кичээнгейни Михаил Мурашко угландырган. Бо угланыышкынга ажылдың кол чүүлү болза, бодунуң кадыкшылы дээш кижи бүрүзү харыысалгалыг деп чүүлдү чурттакчы бүрүзүнүң медереп билири болур.

  Бодунуң талазындан Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чамдык адырларның шиитпирлер пунктузунуң бүрүзүн ам-даа ажылдап кылырын негээн.

  Реклама