Бок-биле демисел

  0
  5

  Тываның Баштыңының эрттиргени аппарат хуралынга бок-биле холбашкан айтырыгларга бүрүн эргелерни дамчыдып бергениниң түңнелдериниң дугайында чугаалашкан.

  Тыва Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызы – бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Шолбан Хопуя:

  – 2018 чылда Тыва Республиканың Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы яамызының дужаалы-биле «СТ-ТБО» КХН кадыг коммунал артынчылар-биле ажылдаар регион оператору апарган. 2020 чылда ооң ажыл-чорудулгазын ара соксаткан. Ол-ла чылдың апрель айдан эгелеп, “Чаагайжыдылга” МУБ регион операторунуң хүлээлгелерин күүседип эгелээн. Дугуржулгага ат салган үеден бо хүннерге чедир “Чаагайжыдылга”МУБ 133440 куб метр бокту үндүр сөөрткен, 16808 контейнер шөлчүгештерин аштап-арыглаан.

  Амгы үеде Росхереглелхайгааралдың Тывада Эргелели-биле кады шупту муниципалитеттерде кадыг коммунал артынчыларын чыып мөөңнээр черлерниң айтырыын үзе шиитпирлээн. Регион оператору бүдүн республиканың 10 муниципалитет тургузуун хаара тудуп турар. Кадыг коммунал артынчыларын үндүр сөөртүрүнүң 653 керээзин чарган, ооң иштинде 363-үн юридиктиг организациялар-биле, 290-ын хуу кижилер-биле.

  Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл, Чеди-Хөл болгаш Эрзин кожууннарның чагырыкчыларын аңгы адап, демдеглээри чугула, олар республика болгаш тус чер бюджеттериниң күсели-биле чөпшээрел чок бок төгер черлерни узуткаарының талазы-биле ажылды өй-шаанда чорутканнар.
  Чоокку үеде чөпшээрел чок бок төгер черлерни узуткаарының талазы-биле айтырыгны үзе шиитпирлээри чугула, ылаңгыя Барыын-Хемчик, Өвүр кожууннарга болгаш Кызыл хоорайга. Бүдүн республикага хамаарыштыр алырга, чөпшээрел чок бок төгер черлерниң шөлү 124,96 га болуп турар.

  Реклама