Боксерлар болгаш эмчи-биле ужурашкан

  0
  0
  Боксерлар болгаш эмчи-биле ужурашкан
  Тыва Республиканың Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа республиканың Бокс федерациязының төлээлери-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген.

  Федерацияның даргазы Мерген Санчай-оол биле Тываның аныяк боксерларының чыынды командазының улуг тренери Спартак Лопсан бокс федерациязының чорудуп келген ажылының болгаш тыва боксерларның сөөлгү чылдарда спортчу чедиишкиннериниң дугайында Дээди Хуралдың даргазынга чугаалап бергеннер.

  Артыш Соян 2017 чылда бодунуң деңзизинге Россияның бокска бирги чери дээш маргылдаага бүзүрелдии-биле киришкеш, шыырак дээн спортчуларны тиилээш, чемпион атты чаалап алган. Тываның херээжен боксерларының чыынды командазының кежигүннери бокска Сибирьниң чемпионадынга чедиишкинниг киришкеш, команда аайы-биле 2-ги черни ээлээннер.

  Бүгү Россия болгаш регионнер чергелиг маргылдааларга тыва боксерлар тиилелгелерни чедип алырынга республиканың Спорт яамызының талазындан деткимче улуг салдарлыг болганын Бокс федерациязының даргазы Мерген Санчай-оол демдеглээн. Бокска маргылдаалар болгаш белеткел эрттирер спорт залын тускайлап, рингини тургузуп, дериг-херекселди садып бергени Тываның боксерларының чыынды командазының белеткелин бедик деңнелге чорударынга дыка салдарлыг болган.

  Бокс Тывада нептереңгей спорт хевири апарганы 600 ажыг кижи аңаа хаара туттунганы, тыва боксерларның Россия чергелиг маргылдааларга тиилелгелери бадыткап турарын Дээди Хуралдың даргазы Кан-оол Даваа демдеглээш, боксту улам сайзырадырынга, боксерларның маргылдааларга белеткелинге деткимчени көргүзерин депутаттар корпузунуң мурнундан аазаан.

  Травматолог эмчи, спорт медициназының специализи Адыгжы Ооржак-биле Дээди Хуралдың даргазы Кан-оол Даваа ужурашкан. Хол-бутка болгаш чүстерге спортчу кемдээшкиннерни эмнээриниң келдередилге төвүн ажыдар талазы-биле бодунуң төлевилелин Кан-оол Даваага эмчи таныштырган. Ооң төлевилели республиканың Кадык камгалал яамызының деткимчезин алганын Адыгжы Ооржак демдеглеп, төпке эмнелге дериг-херекселин чиигелделиг садып алырынга деткимчени көргүзерин тыва парламентиниң удуртукчузундан дилээн.

  Тываның Кадык камгалал болгаш Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонду-биле демнежип, дузаны көргүзер аргаларны дилээрин Кан-оол Даваа аазаан.
  Реклама