Боолааш – доктааткан

  0
  0

  Кызыл – Эрзин автомобиль оруунга автомобильдер дозуп, чолаачыларның документилерин Оруктарга шимчээшкинниң айыыл чок чоруунуң күрүнениң автомобиль инспекциязының ажылдакчылары полицейжилер хынап турган. Күрүне бүрүткелиниң дугаары чок чиик автомашинаны КАИ-ниң ажылдакчылары дозарга, чолаачы доктаавайн, улаштыр кончуг дүрген Балгазын суурнуң талазынче халдып чоруп каан.

  Машинаның дугаар чогу бир-ле чылдагаанныг, ооң чолаачызы айыыл-халап үүлгедип болур боорга, күрүне автоинспекциязының ажылдакчылары ооң соо-биле чорупканнар. Оларның машинаны доктаатсын деп шупту негелделерин чолаачы күүсетпээн. Балгазын суурнуң кудумчулары-биле халыткаш, Кызыл – Эрзин орукче катап үнгеш, Эрзин-Тесче углай дүрген чорупкан.

  Орукка чолаачы автотранспорт айыыл-халавы үүлгедирин болдурбас, өске машиналарның чолаачыларын болгаш пассажирлерин озал-ондактан чайладыры-биле ол машинаны боолап соксадыр деп полицейжилер шиитпирлээннер. Орукта өске машиналар чок үеде ол машинага ызыртыр четкеш, дугуюнче ийи-үш катап боолаарга, машина орук кыдыынче үне халааш, доктаай берген.

  Машинаның чолаачызын болгаш ооң-биле кады чораан кижилерни полицейжилер туткан. Машинаның чолаачызы Эрзин кожууннуң Бай-Даг суурнуң 21 харлыг чурттакчызы эр кижи болган. Ооң машина башкарар эргези чок, чолаачының документилери кажан-даа албаан хамааты болган. Ол хирезинде машина мунуп чорааш, каш-даа катап КАИ ажылдакчыларынга туттуруп, административтиг кеземчелерге алды катап онаашканы база илерээн.

  Туттурган кижиниң мунуп чораан машиназы ооң бодунуң эвес, ачазының болган. Автотранспорт башкарар эргези чок кижиге, ону биле тура, машина чолаачылатканы дээш, 21 харлыг хамаатының адазынга хамаарыштыр кеземче херээн оттурар апаар.

  Кызыл – Эрзин оруунга хыналдалар үезинде машинаны боолап доктааткан таварылга чаңгыс бо эвес. Моон мурнунда-даа полицейжилер ындыг чугула хемчегни алыр ужурга таваржып турганнар. Чижээлээрге, эрткен чылдың май айның бештиң хүнүнде «ГАЗ 32213» маркалыг машиназын эзирик мунуп алгаш, Эрзин суурже бар чораан чолаачының машиназының дугуйларынче аткаш, доктааткан таварылга база болган.

  Реклама