Бот-харыысалгалыг болурунче кыйгырып турар

  0
  5

  Шериг албан-хүлээлгезиниң күүселдезинден соңгаарладыышкынны кымга бээрил? Каш харга чедир база кандыг чылдагаан-биле шеригже кыйгыртып болурул? Шеригже кымны албазыл? Бо болгаш ындыг чергелиг айтырыгларга тайылбырны солагай эрикте дачалар ниитилелдериниң даргаларынга Кызыл хоорайның шериг комиссары Петр Ширко, мэрияның төлээлери, хоорай чагырыкчызының эрге-хоойлу айтырыгларының болгаш корум-чурум хажыдыышкынннарының талазы-биле оралакчызы Мөгедир Мөңге-Назын олар берген.

  Дачалар ниитилелдериниң даргалары-биле ужуражылганы шериг комиссариадының даңзызынче кирбейн турар шеригже келдирткен хамаатыларны илередир, хаара тудар база организастаар сорулга-биле эрттирген. Шак ындыг ужуражылгаларны оң талакы эрикте база Вавилин ээтпээнде дачалар ниитилелдериниң даргалары-биле эрттирери көрдүнген.

  Шеригже часкы келдиртилге хуусаазы апрель 1-ден эгелээш, июль 15-те доостур. Бо хуусаада шериг албан-хүлээлгези эрттирер назылыг аныяк кижилер шериг комиссариаттарынче келдиртилгени ап, аңаа эмчи комиссиязын болгаш немелде шинчилелдерни эртерлер.

  Кызылга бо чылдың апрель 1-ден тура 150 шеригже кыйгырткан оол эмчи шинчилгезин эрткен. Эмчи шинчилгезин понедельник-четверг хүннеринде 8-тен 12 шакка чедир эртип турар.

  Кызыл хоорайның чагырга чери шеригже келдиртир назылыг (18-27 хар) хамаатыларны бот-харыысалгалыг болуп, эмчи шинчилгезин эртери-биле шериг комиссариаттарынга боттары чеде бээрин кыйгырып турар. Бодунга паспортту, кыйгыртылга шынзылгазын (бар болза) ап алгаш чоруур.

  Реклама