Боттарының күжү-биле тудуп болур

  0
  1

  Орук-чирии кадыр-берт, чедери берге ырак-узак Тере-Хөл кожууннуң чурттакчы чонунуң ажыл-ижиниң болгаш амыдырал-чуртталгазының байдалынче республиканың удуртулгазы доктаамал кичээнгейни салып турар.

  Республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдалдар агентилелиниң ажылдакчылары чоокку эрткен хүннерде Тере-Хөл кожууннуң малчыннарынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле чорааш келгеннер.

  ТР-ниң Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының удуртукчузу Аяс Сарыглар бөгүнгү аппарат хуралынга Тере-Хөл кожуунче үнүүшкүн дугайында дыңнадыгны кылган.

  Тере-Хөл кожууннуң Каргы, Шынаа, Балыктыгда малчыннарның аалдарынга далган, үс дээш хүн бүрүнүң хереглелиниң өске-даа аъш-чем аймаан чедирген, Тываның Баштыңының Шагаа белектерин тутсуп, байыр чедирииишкинин дамчыткан. Автотранспорт-биле чедип шыдавас кыштагларда малчыннарга вертолет-биле чедирген.

  Кончуг берге кышкы үеде дуза, Шагаа белектери дээш Тере-Хөл кожууннуң малчыннарының өөрүп четтиргенин Аяс Сарыглар Тываның Баштыңынга дамчыткан. Кожууннуң малчыннарының дилеглерин база ол чугаалаан.

  Ырак-узак кыштагларда малчыннарга эң чугула чүүл электри чырыы. Ынчангаштың хүн батареяларын Тере-Хөлдүң малчыннарынга садып бээрин ТР-ниң Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының удуртукчузу саналдаарга, Шолбан Кара-Оол деткээн.

  База бир чидиг айтырыг – Каргы, Шынаа, Балыктыг сумуларже автотранспорт оруу. Бо кыжын ол черлерде чамдык малчыннарның кыштагларынче аът-биле чедери дыка берге болуп турар. Кунгуртуг биле Балыктыг аразында автомобиль оруун бо чылын септээр дилегни малчыннар кииргеннер. Бо сумуларның аразынга аргыжып болур автомобиль оруун тус черниң эрге-чагыргазының болгаш чонунуң улусчу аргазы-биле тудуп болурун Шолбан Кара-оол саналдааш, республиканың чазаа аңаа бүгү талазы-биле дузаны чедирерин аазаан.

  Тере-Хөл кожууннуң сумуларының аразында оруктарны тударынга болгаш септээринге кожууннуң девискээринде алдын казып тып турар, күчүлүг техникалыг “Ойна” артельди хаара тудар аргазын тыварын база сүмелээн.

  Тере-Хөл кожууннуң чурттакчы чонунуң амыдырал-чуртталгазының байдалы Тываның чазааның доктаамал кичээнгейинде дээрзин Шолбан Кара-оол база катап демдеглээн.

  Реклама