Боттуң авиация баазазын тургускан

  0
  6

  ТР-ниң Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызының дыңнатканы-биле алырга, республикага өрт айыылының үезиниң бетинде күрүнениң “Авиа арга-арыг камгалалы” автономнуг албан чериниң (Кызылда, Сарыг-Септе, Тожуда база Шагаан-Арыгда авиасалбырлар) агаар-десант албанының агаарга белеткелин чоруткан. Ниитизи-биле 73 кижи аңаа киришкен.

  Арга-арыг өрттерин өжүрери-биле холбашкан ажылдарны күүседиринге чөпшээрелди алыр сорулга-биле МИ-8 вертолеттан бадар дериглерге өөредилгени эрткен.

  Баштайгы дээрезинде дүжүп-бадыышкынны 20 метр бедиктен эгелээш, чоорту ооң бедиин улгаттырып, 40 метр чедирген. Ооң түңнелинде даглыг-таскыл черлерге өрттү өжүрерде десантыны черге дүжүрериниң тактиказын шиңгээткен.

  2021 чылдың апрель 1-5-те күрүнениң “Авиа арга-арыг камгалалы” албан чериниң 30 парашютчу өртчүлериниң АН-2 самолёттан шураашкынының өөредилгези эгелээр. Бо чылын өрт өжүреринге 552 кижини, 195 кезек техниканы хаара тудар.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң болгаш Тываның Чазааның деткимчезиниң ачызында арга-арыг камгалалын авиация дузазы-биле чорудар тыва бааза тургустунган. 2009 чылга чедир ук ажылдарны Красноярскиниң арга-арыг камгалалын авиация дузазы-биле чорудар баазазы боттандырып турган. Ооң ачы-дузазы республика бюджединге 1,5-2 катап аар болуп келгениниң ужун боттуң авиация баазазын тургусканы дээре деп кара чаңгыс шын шиитпир хүлээп алдынган.

  Реклама