Боттуг деткимче бодунуң дүжүдүн берип эгелээн 

  0
  3

  Бо чылын Тываның күрүне университеди 110 аныяк кадрны – “Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилелиниң киржикчилерин белеткээнин @tmgnews17 дыңнадып тур. 

  Доозукчуларның аразында дээди өөредилге черин кызыл диплом-биле дооскан 9 кижини ТывКУ-нуң доозукчуларынга ажылга тургустунуп алырынга деткимче көргүзер болгаш маркетинг төвүнүң дузазы-биле ажылга тургускан. Доозукчуларның хөй нуруузу төрээн суурларынче аныяк специалистер шынарлыг чанып келгеннер. 

  Тывада губернатор төлевилелин хүлээп алдынган нормативтиг эрге-хоойлу актыларынга үндезилеп, 2014 чылдан тура боттандырып турар. Ону Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада өөредилге деңнелинге идиг бээри-биле саналдаан. Ооң алыс утказы болза, өг-бүле бүрүзүнге оода-ла чаңгыс уруг дээди эртемниг болурун чедип алыры. 

  Төлевилелдиң боттанылгазының талазы-биле кол дээди өөредилге чери Тываның күрүне университеди болган. Программаже кире берген уруглар онза харагалзалдың адаанда турар, оларга социал болгаш амы-хуунуң өөредилге үделгези хандыртынган. 2015 чылдың октябрь 1-ден тура ТывКУ-да физика-математика болгаш техниктиг угланыышкынга, а сөөлзүредир гуманитарлыг эртемнер аайы-биле белеткел салбыры ажыттынган. 

  Дээди өөредилге чериниң эң шыырак башкылары школачылар-биле ажылдап, оларны шилип алган мергежилиниң аайы-биле дээди өөредилге черинче кирип алырынга белеткеп турарлар. Амыдыралдың көргүзүп турары-биле алырга, уругларның хөй нуруузу белеткел курстарын доозулган соонда өөренир чери кылдыр Тываның күрүне университедин шилип ап турарлар. 

  Боттуг деткимче бодунуң дүжүдүн берип эгелээн – губернатор төлевилелиниң 110 киржикчизи ТывКУ-ну доозуп үнген.