Булуттан кортпа

  0
  5
  Булуттан кортпа

  Тываның Чазак даргазының оралакчызы Олег Бады Кызылда аэропорт комплекизиниң болгаш ниитизи-биле авиация адырының ажылының дугайында бодунуң арынынга мынчаар бижип турар.

  – Социл четкилерде шынга дүүшпес, чүгле карартырын бодаар чүүлдер бо-ла үнгүлеп келгилээр-дир. Аэропорт комплекизин долгандыр база ындыг. “Шугум чазаарда, шыгаар, шуугаар бетинде, боданыр” деп чонувус анаа, куруг черге чугаалап чытпаан-на болгай. Чүвениң ужур-утказын билип албайн, хөй чүве чугаалаар улустуң аравыста бары хомуданчыг. Ооң кадында авиация адыры дээрге, чаңгыс хүнде, чаңгыс шакта кылыптар үүле-херек эвес-тир. Маңаа көскү түңнелди чедип алыр дизе, бүдүн хемчеглер дүрүүн боттандырары, бүгү даштыкы болгаш иштики өскерлиишкиннерни барымдаалавышаан, федералдыг деңнелге эрге-ажыктарны камгалаары база туржуру, чада аайы-биле оларны шиитпирлээри эргежок чугула.

  Бо үе-чадада РФ-тиң Чазааның Айтыыышкыны-биле Кызылдың аэропортунга эрттирилгениң делегей чергелиг агаар пунктузун ажыдарының дугайында шиитпир хүлээп алдынган. Аңаа дүүштүр агаар хөлгезин, агаар хөлгезин ажаап-тежээр аэропорт техниказын садып ап турар. Чоокку үеде эрттирилгениң агаар пунктузун ажыдарының талазы-биле эргежок чугула ажыл-хемчеглерни чорудуп турар.

  Төлевилелдиң боттанылгазы пассажирлер “агымын” 55,0 муң кижи турганындан 147,3 муң кижи чедир көвүдедир, ооң иштинде бүгү-делегей рейстери-биле 80,6 муң кижи ужудар болгаш бүдүрүлгениң орулгазы улгадыр. Биске бүгү делегейниң “агаар хаалгалары” ажыттынар!

  Кезээде-ле багай барымдаалар чыдыыргап, үргүлчү-ле карартыр чүүлдер дилеп чоруур чамдык кижилерниң бижээни үен-даян чүүлдеринче кичээнгей салбаңар, кылыр кижи кылып чоруур, кырган аът чортуп чоруур дижир, кылган-туткан ажыл-иш түңнелдиг, эки көргүзүглерлиг болур. Республиканың чаагай чоруу дээш базым санай чүгле бурунгаар!

  Реклама