Бурун тоолду чаа хөөн-биле

  0
  0
  Бурун тоолду чаа хөөн-биле  ✍🏻Чуковский аттыг уруглар ном саңынга февраль 6-да “Библиопродленка” клувунуң удуртукчузу Сырга Ондар уругларга орус улустуң “Борбак далган” деп бурун тоолун чаа хөөн-биле аяннаштыр тоолдап бээр.

  Кичээл эки үре-түңнелдиг эртсин дээш Сырга Ондар “Чадаг борбак далган” деп кичээлди уруглар-биле оюн хевиринге эрттирер. Аңаа уругларны амгы үеде эң-не херек билиглер-биле таныштырар деп шиитпирлеп алган – орук шимчээшкининиң дүрүмнеринге. Кичээлге ажыглаар дээш “Борбак далган” тоолдуң маадырларының холга кедер ойнаарактарын албан-биле саткан. Ол ышкаш кичээл-оюн үезинде сфетофор болгаш орук шимчээшкининиң демдектерин база ажыглаар: хоруглуг, сагындырыглыг база айтып турар. Кичээлдиң түңнелинде, орук шимчээшкининиң дүрүмнеринге сайгарылганы чорудар.

  Шак-ла мындыг оюннуг кичээлдер уругларга дыка сонуурганчыг болгаш өөредиглиг болур дээрзинге Сырга Ондар бүзүреп турар.

  Реклама