Буянныг чорук чүс катап эглир

  0
  5
  Буянныг чорук чүс катап эглир

  Кызылдың педагогика колледжиниң эки турачылары ачы-буянныг акцияларга үргүлчү киржип турарлар. Эрткен дыштаныр хүннерде колледжтиң эки турачыларының “Идегел” отряды биле күш-культура салбырның сургуулдары найысылалдың чөөн талазында, чоннуң адаары “Эрзин хүрээзиниң” девискээрин аштап-арыглааннар.

  “Буянныг чорук чүс катап эглир” деп чүүлдү, ол ышкаш буддизмниң “Шупту амылыгларга ынакшыл болгаш ачы-буян” деп суртаалын сургуулдар дыка эки билирлер. Ынчангаш сургуулдар улуг көдүрлүүшкүннүг ажылдааннар. Хүрээниң девискээрин кышкы боктан арыглааш, оран-савазының соңгаларын, ишти-даштын, бурганнар дүрзүлерин аштап-чугганнар.

  Сургуулдар-биле катай ийиги курстуң кураторлары, күш-культура башкылары Шолбан Куулар биле Роза Хайдып, кижизидикчи башкы Долаана Шагдыр-оол буянныг ажылга күзелдии-биле киришкен.

  “Волонтерлар кезээде, албадал-биле эвес, чүрээниң кыйгызы-биле буянныг ажылдарга киржип турарлар. Эрткен чылдың декабрь айда эки турачылар отрядын тургузуп алганывыска өөрүүр-дүр бис. “Идегел” отрядының удуртукчузу, башкы Минчимаа Ондар-биле чонга деткимче көргүзер хөй-ле акцияларны эрттирип турар бис. Удавас хоочуннарга дуза көргүзүп чедер бис” – деп, отрядтың командири, бирги курсчу Онзагай Намчилай чугаалаан.

  Реклама