Буянныглар командазынга каттыжыңар

  0
  2
  Хамчыктыг аарыг үезинде “Кады бис” акцияның эки турачылары 60 хардан өрү назылыг болгаш шимчеп албас хамаатыларга деткимче көргүзер идепкейин уламчылап турар. Республикада ниитизи-биле 2150 сертификаттыг эки турачылар ажылдап турарын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Эрткен чылын эки турачылар хамчыктыг аарыгның эң түлүк 60 хардан өрү назылыг 16 муң база шимчеп албас 1958 хамаатыга аъш-чем чедирген, 40 муң ажыг назылап кыраан хоочуннарга хайгаарал ажылын чоруткан, аъш-чем болгаш эмнер чедиреринге 6478 дилегни кылган. Ол ышкаш республиканың чурттакчы чонунга тайылбыр ажылдарын чоруткан. Бүгү муниципалитеттерге эки турачыларның киржилгези-биле “изиг шугумнар” ажылдаан.

  2020 чылдың сентябрь айдан тура “Кады бис” акцияның ажылын катап эгелээн. 2021 чылдың январь айга чедир 600 дилег кирген, ооң 60 хуузу аъш-чем чедирилгези, 20 хуузу эмнер, 19 хуузу деткимчениң өске хевирлери. Эң-не хөй дилеглер Кызыл хоорайдан келген – 199, артканнары кожууннардан.

  Бүгү республикадан 113 автоволонтерлар бүрүткеткен, бо хүнде оларның 42-зи ажылдап турар. Олар дилеглер аайы-биле кожууннарже, хоорайның ырак микрорайонунче, харын-даа малчын турлагларже чедип турар. Автоволонтерлар бо хүнге чедир 163 аңгы дилег чагыгларны күүсеткен: эмчилерни аарыг кижилерге чедирер, эмнер чедирерип база эмнер чүъгүн дүжүрүп, гуманитарлыг деткимче дажып, камгалал херекселдерин адрестеринге чедирер.

  Ол ышкаш Республиканың медицина профилактика төвүнде телемедицина салбырында coll-төпке аныяктарның хөй-ниити организациялары база ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары 12 эки турачы 2 бөлүктү тургузуп алгаш, ажылданнар.

  База бир өөрүнчүг, эки медээ, ам “Кады бис” акцияның эки турачылары шупту өскелерден ылгалып турар футболкаларлыг болур. Буянныглар командазынга каттыжар күзелиң бар болза, 8(39422)27292 дугаарлыг телефонче долгаптыңар. Кады дыка хөй буянныг ажыл-херектерни кылыр бис!
   
   
   
  Реклама