Бюджет ажылдакчыларының шалыңын өстүрер

  0
  3

  Эртем болгаш өөредилге талазы-биле чөвүлелдиң хуралынга Россияның Эртемнер Академиязының Сибирь салбырының Цитология болгаш генетика институдунуң улуг эртем ажылдакчызы Анастасия Проскурина ооң айда шалыңы 25 муң рубль деп Владимир Путинге дыңнаткаш, Россияның Президентизиниң бүгүдеге билдингир май чарлыктары ёзугаар шалыңы 80 муң рубль болурун айыткаш, эртемденнерниң шалыңының эвээжин чажырар чүүлдер барын чугаалаан.

  Специалист бүрүзүнүң шалыңын санаары билдингир болгаш көскү болурун Владимир Путин айыткаш, бюджет ажылдакчыларының шалыңында байдал эки дээрзин көргүзер дээш, “статистика-биле ойнап” турарын база демдеглээн. «Хамык чүве отчёттерда эвес, кадык камгалалының, өөредилгениң, культураның, социал албан черлериниң – ниитилелге болгаш чуртка кончуг херек специалистерниң шалыңы бедик деңнелде болур ужурлуг» – деп, күрүнениң баштыңы чугаалаан.

  Бюджет ажылдакчыларының шалыңында айтырыгларны дарый шинчилеп көргеш, чидиг айтырыгларны дүрген чайладыр даалганы РФ-тиң Чазаанга болгаш регионнарның эрге-чагыргаларынга Владимир Путин февраль 10-да берген.

  Бюджет болгаш муниципалдыг ажылдакчылар Россияның кайы регионунда ажылдап турарындан хамаарылга чокка дең шалыңны алыр ужурлуг деп Президент Путин ооң мурнунда-даа чугаалап турган. Ону боттандырарынга арганы берип болур “Россия Федерациязының Күш-ажыл кодекизинче өскерилгелерни киирер дугайында” хоойлуга адын Россияның Президентизи 2020 чылдың ноябрь 9-та салган.

  Шалың төлевириниң чаа системазын 2021-2025 чылдарда боттандырарын планнап турар. Бюджеттен акшаландырар адыр бүрүзүнге шалың санаарының негелделерин аңгы ажылдап кылыр. РФ-тиң Күш-ажыл яамызының саналдап турары-биле алырга, шалыңның 50-70 хуузу доктааткан хемчээлдиг, артканы ажыл стажы дээш оон-даа өске немелде акша болур ужурлуг.

  Шалыңның доктааткан хемчээлинге хамаарыштыр маргылдаалыг чүүлдер бар. Күрүне Думазында чамдык фракциялар шалыңның доктааткан хемчээли 70 хууда эвээш эвес болур ужурлуг деп санап турар.

  Чүгле бюджет эвес, өске-даа адырларның ажылдакчыларының шалыңын өстүрер дугайында доктаал-саавырлар хөй үнүп турган, оларның боттаныры чуртта социал-экономиктиг байдалдан хамааржыр деп эксперттер санап турар.

  Реклама