Бызааны ыттар ызырган

  0
  18

  Бөгүн эртенги үеде Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурнуң эмнелгезиниң чоогунга бызааны тояанчы ыттар ызырып каапкан дугайында медээ тус черниң социал бөлүктеринге тарай берген.

  “Экии! Бо эмчи талазында бир кара бызааны санчок кылаштап шыдавас кылдыр ыттар ызырып каапкан деп тур. Кымның бызаалары бар. Дүрген барып көрүңерем. Ол черлик ыттарның хемчээн ап көөрүн диледим. Ээлиг ыттарны шарып алырыңарны улуу-биле диледим” деп Олча Седен бижээн.

  “Кымның бызаазы ирги, дүрген кээп алыңар. Ыт будунуң мөөң эъдин чара соп апарган чүве-дир” деп Янна Хертек дыңнаткан.
  Тояанчы ыттарны тудуп, азырал черлеринге ажаап-тежээр, оларны чазаар, ыттарга ээлерни тывар деп идеяга чурттакчы чоннуң хамаарылгазы чаңгыс аай эвес.

  Тайгада боттарының уунда чоруур элик-хүлбүс, сыын дээш өске-даа черлик амытаннарны аңнап, адып өлүреринге чөпшээрелди күрүне эрге-чагыргазы бээр хирезинде, хоорай, суурларда кижилерни, мал-маганны ызырып турар черликсээн тояанчы ыттарны чок кылырын чөпшээревейн турарынга чамдык кижилер таарзынмайн турар.

  Реклама