Чүдүлгениң ачы-буяны

  0
  0

  Орус православ шажын-чүдүлгениң Кызыл епархиязының Сарыг-Сеп суурда дуганының ламазы Владимир ада республиканың наркология диспансеринге Крещение байырлалының бүдүүзүнде барып, ында эмнедип чыдар аарыг кижилерге ужуражып, оларның-биле чугаалашканын @tmgnews17 дыңнадып тур. Владимир ада-биле мооң мурнунда-даа ужуражып турган, аарыы чүгээртээн ийи кижи кадыының байдалын улам экижидери-биле Владимир Скороходов-биле кады Кызыл епархиязының Сарыг-Сеп суурда баазазынче чорупкан.

  Республиканың наркология диспансери биле православ шажын-чүдүлгениң Кызыл епархиязының аразында аарыг кижилерниң социал келдеределигезин демнежип чорудар талазы-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулга бар. Ол кады ажылдажылга наркологтуг аарыгдан аарааш, оон эмнеткеш, амыдырал-чуртталгазын шуудадып алыр дээн кижилерге дузалыг бооп турар.

  “Наркотиктерге азы арагага алыскаш, аараан кижилерниң чамдыызы ниитилелде боттарының эки социал харылзааларын чидирген, өг-бүлези, төрелдери, эш-өөрү чок артып каан таварылгалар бар. Ындыг кижилерниң ниитилелге социал байдалы дыка берге боор. Эрги хоралыг харылзааларының салдарынга олар алзып болур. Ынчангаш оларның социал байдалын экижидер дээш, күрүнеде хүлээп көрдүнген шажын организациялары-биле кады ажылдап турар бис” – деп, республиканың наркология диспансериниң социал-психология албанының эргелекчизи Оксана Чудурук чугаалаан.

  Республиканың наркология диспансери биле православ шажын-чүдүлгениң Кызыл епархиязының Сарыг-Сеп суурда ниитилелиниң аразында аарыг кижилерниң социал келдередилгезин демнежип чорудар талазы-биле кады ажылдажылга 2018 чылда эгелээн. Эрткен 3 чыл дургузунда православ хүрээниң Кызыл епархиязының Сарыг-Сеп суурда ниитилелиниң баазазынга 5 кижи социализацияны эртип турган. Оларның дөртү наркотиктер ажыглаар болгаш арагалаар чоруктан шуут аңгыжыраан, наркология диспансериниң бүрүткелинден үндүр бижиткен.

  Реклама