Чүс ажыг ада-ие шылгалданы дужааган

  0
  3

  Тыва «Күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларын чаңгыс хүнде ада-иелер дужаар» деп Бүгү Россия чергелиг акцияга киришкен. Кызылдың №1, №2 №3 школаларынга 100 ажыг ада-ие Күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларын дужаап шенээн. Олар уруглары-биле олуттарын солчуп, школаның доозукчулары ышкаш, күрүне шылгалалдаларының оруун эрткен.

  Бо акцияга республиканың келир үениң доозукчуларының ада-иелеринден аңгыда, күрүнениң күүсекчи болгаш хоойлужудулга эрге-чагырга органнарындан, массалыг информация чепсектеринден чалаткан аалчылар аалчылар база каттышкан. Орус дыл эртеминге шылгалданың кызырган хыналда ажылын акцияның киржикчилери кылгаш, дужааган.

  Шылгалда соонда чалаткан аалчыларны республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Наталья Масленникованың, Өөредилгениң шынарын үнелээр институттуң директору Согун-оол Кыргыстың киржилгези-биле парлалга конференциязы болуп эрткен.

  Наталья Масленникова ада-иелерни дүвүредип турар кол-кол айтырыгларга харыылавышаан, школа доозар уругларының сеткил-хөөнүн, тура-соруун бедидип, шылгалдаларга эки баллдарлыг дужаап алырынга белеткээрин күзээн.

  Ада-иелер бо акцияның ачызында ЕГЭ-2020 шылгалдаларның онзагай байдалдарын билип алган болгаш уругларын күрүнениң түңнел аттестациязынга белеткеп ап болур. ЕГЭ үезинде доозукчуларның сагыш-сеткилиниң омак-сергек болурунга ада-иези, өг-бүлези деткимчени бээринге белеткелди алган.

  Реклама