Чүс чылда чаңгыс катап тѳрүттүнер кижи

  0
  9
  Бөгүн Тываның улустуң хөөмейжизи, Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң өргээзиниң өзээн салган, ооң бирги удуртукчузу, хѳѳмей-сыгыттың чүгле Тывага эвес, а бүгү делегейге сайзыралынга улуг идигни берген, тываларның «чүс чылда чаңгыс катап тѳрүттүнер кижи» дээри дег башкывыс, мерген угаанныг хѳѳмейживис Коңгар-оол Ондарның төрүттүнген хүнү.

  Коңгар-оол Борисович тыва чоннуң кайгамчыктыг оолдарының бирээзи чораан. Ооң туруштуг ажылының ачызында бо хүн хөөмей болгаш тыва хөгжүм бүгү делегейде чаңгыланып, тыва чон бодунуң төөгүзүн болгаш ёзу-чаңчылдарын сайзырадып, харын-даа сагып эгелээн деп болур.

  Башкывыстың эгелээн ажылын уламчылавышаан, амгы үеде ооң хөй санныг өөреникчилери тыва культураны сайзырадып, чонунга бараан болуп чоруур.

  Чылдар эртип, шаг-үе ыраза-даа, салгалдарның аразында дириг харылзааны боду аравыста чок-даа бол, быжыг тудуп чоруур башкывыстың кылып чоруур ишти ханы ынакшыл-биле, эп-найыралдыг, демниг чорудар дээн чагыг-сүмезин ам бо хүнге дээр эдерип, Башкывыстың чырык адынга мөгейип чор бис.
  Реклама