Чөөн-Хемчик кожуунда Национал төлевилелдер

    0
    1

    2022 чылда Чөөн-Хемчик кожууннуң көдээ суурларынга «Өөредилге», «Культура» болгаш «Чуртталга бажыңы база хоорай хүрээлеңи» деп Национал төлевилелдер таварыштыр үндезин септелге болгаш чааартылга ажылдары уламчылаар.
    Ынчалдыр Чадаананың дугаары 3 школага, ол ышкаш Чыраа-Бажының ортумак школазынга септелгени чорудар, Хорагай Ооржак аттыг культура бажыңының оран-савазын чаартыр база Ийме, Хөндергей ортумак школаларынга «Өзүлдениң демдектери» ооң-биле чергелештир Хорум-Даг ортумак школазынга «Чурагайлыг ниити өөредилге делгемнери» деп чаа кабинеттерни ажыдар болгаш Чыраа-Бажы суурга дыштанылга зоназын чаагайжыдар хемчеглерни чорударын үстүнде ады кирген кожууннуң Экономика эргелели дыңнадып турар.

    Реклама