Чөпшээрел чок митинг – торгаал

  0
  0
  Хөй кижи киржилгелиг акцияларны болгаш митингилерни эрттирериниң чурумун сагывааны, хоойлу-дүрүм камгалалының органнарының ажылдакчыларының негелделерин тоовааны дээш торгаалдарның доктааткан хемчээлдерин улгаттырарының дугайында хоойлуга холунуң үжүүн Россияның Президентизи Владимир Путин февраль 24-те салган.

  Хөй кижи киржикчилиг акцияларга корум-чурумну үрээни дээш кеземчени шыңгыырадыр хоойлу төлевилелин “Чаңгыс демниг Россия” партиядан депутат Дмитрий Вяткин саналдаан.

  Массалыг акциялар үезинде хоойлу-дүрүм камгалалының органнарының ажылдакчыларының негелделерин тоовааны дээш эң шыңгыы хемчег мурнунда хевээр болуп арткан – 15 хонук дургузунда тудуп хоругдаары. Ынчалза-даа торгаалдың хемчээли улгады берген. Мурнунда 500-1000 рубльден 2-4 муң рубль чедир өскен. Дөртенден 120 шакка чедир албадалдыг ажылдарны база онаап каап болур.

  Хөй кижи киржикчилиг акциялар үезинде полицейжилерниң болгаш Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының азы күрүне камгалалының органнарының ажылдакчыларының негелделерин база катап тоовааны дээш, российжи хамаатылар 10 муң рубльден 20 муң рубльге чедир торгаадып болурлар. Бо корум-чурум үрээшкини дээш тудуп хоругдаар кеземче мурнунда хевээр артып каан – 30 хонук чедир хоругдаар.

  Массалыг акциялар үезинде хоойлу-дүрүм камгалалының органнарының ажылдакчыларынга оларның албан-хүлээлгелерин күүседиринге шаптыктааны дээш торгаалдың хемчээлин 10 муң рубльден 20 муң рубльге чедир көвүдеткен. 30 хонукка чедир хоругдап, азы 100 шактан 200 шак дургузунда албадалдыг ажылдаарын российжи хамаатыларга онаап каап болур.

  Массалыг акцияга киришкеш, хоойлу-дүрүм камгалалының органнарының ажылдакчыларының негелделерин тооваан күрүне албан хаакчыларынга база торгаалдар хоойлуда көрдүнген – 20 муң рубльден 40 муң рубльге чедир. Чөпшээрел чок акцияларга болгаш митингилерге киришкени дээш, күрүне албан-хаакчыларынга ажылының аайы-биле харыысалга онаажыры чугаажок.

  Юридиктиг кижилер деп эрге-байдалдыг хамаатыларны чөпшээрел чок акцияларга киржилге дээш кеземче база оя бербээн – 70 муң рубльден 200 муң рубль чедир торгаалга олар онаажып болур.
  Реклама