Чаңчыга бергенивисти билбейн бардывыс

  0
  3

  “Көдээ суурнуң башкызы” федералдыг программаның киржикчизи Олесья Доңгак. Ол Каа-Хем кожууннуң Көк-Хаак суурда ортумак школазында англи дыл башкызы.

  Ажылдап чурттап турар чериниң дугайында сагыш-сеткилин үлешкен.
  – “Көдээ суурнуң башкызы” федералдыг программа меңээ чүгле эң-не экини сөңнеп берген. Эрткен чылын ук программаның тиилекчизи болдум. Каа-Хем кожууннуң Көк-Хаак суурда ортумак школада англи дыл башкылап тур мен. Школаның удуртулгазы чүгле мени эвес, а өөм ээзин база ажылга хүлээп алды.

  Төлевиледиң кызыгаары-биле школа чанында чурттаар бажыңны-даа, одаар хөмүр-дашты-даа берген. Уруувус база бо школада өөренип турар. Школаның удуртулгазы бисти бүгү талазы-биле деткип, улаштыр үре-түңнелдиг ажылдаарынга эки байдалдарны тургузуп берип турар.

  Өөреникчилер танывазы англи дылды өөренип билип алыр дээш, дыка кызып турарлар. Бичии уруглар – эрес-омак. Каа-Хемни кежер паромга назынывыс иштинде бир дугаар олурган бис. Күс дүжүптерге, хеме-биле аргыжар чорду. Көк-Хаак суурнуң бо онзагай чүүлүн сеткиливистен магадаар-дыр бис.

  Суурнуң ажыл-ишчи болгаш биче сеткилдиг чону – хөй националдыг. Мында оор-суук чогун кайгап турдувус. Суурнуң шөлдеринде инектер-даа, аъттар-даа боттары одарлап чоруур. Суур тайга эдээде турар болгаш, хар кылын чагган. Чүгле харылзаа «багай» болуп турар.

  Бистиң чурттап турган кожуунувустуң амыдыралындан ылгалдыг, эвээш чурттакчылыг суурга чаңчыгып алыры эгезинде эп чок болду. Оон чаңчыга бергенивисти билбейн бардывыс. «Чаңгыс паш-савага хайнып», амыдырап чурттай берген бис. Өг-бүлевис-биле маңаа чурттаарынга сеткил кирип, таарзындывыс – деп, Олесья Доңгак чугаалаан.

  #Өөредилге #Көдээсуурнуңбашкызы #Федералдыгпрограмма #Каа_хемкожуун #Көк_хаак #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама