Чаа билиглер-биле чепсегленген

  0
  3

  Тываның күрүне университединиң өөредилге-лабораторлуг корпузунга «Эки турачылар школазы» бирги курсчуларга болгаш эки тура-биле ачы-дуза чедирериниң дугайында билип алыр күзелдиг улустарга өөредилгени эрттирген.

  Аңаа ук дээди өөредилге черинде болгаш чурт иштинде эки турачыларның ачы-буянныг болгаш чымыштыг ажыл-херээ-биле таныштырган. Өөредилгеден дашкаар ажылдар болгаш социал айтырыглар талазы-биле проректор Остап Чооду школаның ажыдыышкынын чарлаан.

  Школанын удуртукчузу, аныяктар политиказының эргелелиниң даргазы Мария Сергеева киржикчилерге байыр чедирип, хөй-ниитиниң амыдыралынга эки турачыларның ажыл-хүлээлгезиниң дугайында таныштырган. Ачы-буянныг эки турачыларның дугайында чаа болгаш ажыктыг медээлерни студентилер билип алганнар.

  «Данко» деп эки турачылар төвүнүң даргазы Саглай Ондар университеттиң эки тура-биле ачы-дуза чедирер организациязының дугайында чугаалап берген. Дээди өөредилге черинде эки турачыларның ажылы шуулганнар, фестивальдар болгаш кандыг-бир хемчеглер эрттиреринге дузалаары-биле кызыгаарланмайн турар.

  ТывКУ-нуң баазазында Эки турачылар төвү дээрге республикада социал ужур-дузалыг ажыл-чорудулганы боттандырып турар студентилерниң улуг организациязы-дыр. Улуг курстарның студентилери өскүс уруглар, кырганнар бажыңнарынга барып чораанын, кадык-шинээ кызыгаарлаттынган улустарга дуза кадар ажылының дугайында чугаалап берген.

  Ниитизи-биле республикада эки турачылар шимчээшкини күш кирип, хөгжүп сайзырап турар. Ооң киржикчилеринге тускай курстарны болгаш шуулганнарны эрттирип турар дээрзин «Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң удуртукчузу Артыш Монгуш чугаалаан.
  Тывада хөй-ниити хайгааракчыларының корпузунуң ажыл-чорудулгазының дугайында Эртине Куулар таныштырган. Ол – Россияның школачылар шимчээшкининиң Тывада регионалдыг координатору.

  Студентилер Тывада эки турачыларның ажыл-чорудулгазының дугайында сайгарган. Нарын айтырыгларны тодарадып, оларны шиитпирлээр аргаларны, чаа-чаа идеяларны база чугаалашкан.
  Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада аныяктарының координатору Буян Сонамның илеткелин чыылганнар аажок сонуургаан. Эки турачылар школазының ажылы темактиктиг викторина болгаш флеш-моб-биле уламчылаан.

  Школаның киржикчилеринге сертификаттарны тыпсып, ажылын түңнеп, байырлыг байдалга хагган. Шупту эки турачылар ажыктыг чаа билиглер-биле чепсегленген.

  Реклама