Чаа быжырган, изии хевээр…

  0
  0
  Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал суурдан Антонина Самбуу «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң баштайгы киржикчилериниң бирээзи. Ол 2013 чылдан амгы үеге дээр чаңчыс чер-чурттугларын амданныг хлеви-биле өөртүп турар. Ук төлевилелди боттандырары-биле “Күш-ажыл рыногунда дүшкүүрлүг байдалды чавырылдырары” деп федералдыг программа таварыштыр 110 муң рубль деткимчени алган. Алган акша-хөреңгизин чырык коштурарынче угландырган.

  Хлеб быжырар пекарняны боттарының күжү-биле бажыңының чанында тудуп алган. Ооң эжиин ажыда кааптарга, хлебтиң чаагай чыды дораан-на думчукка чытталы берди. Хүнде 160 ажыг хлебти быжырып турар. Ооң өртээ – 26 рубль. Ында хлеб быжырар шкафтар, улуг шой паштар, далган былгаар херексел дээш шуптузу бар.

  Антонина Самбуу кол кичээнгейни хлебтиң шынарынче угландырып турар. Чүге дизе эки шынарлыг, чаагай хлебти садып алыкчы күзелдии-биле хүннүң-не садып алыксаар болгай. Чаа быжырган, изии хевээр хлебти Антонина Төкпер-ооловна садыынче чедирип, садып-сайгарып турар.

  Республиканың суму бүрүзүнде пекарнялар ажыттынып турар. Кожуун төвүнден азы өске сумулардан артык чарыгдал үндүрүп, хлеб кылыглары сөөртүрүнүң орнунга боттуң хлеви черле чаагай, өртек-үнези-даа чиик болур.

  – Хлеб быжырар далганны Кызылдан эккеп тур бис. Анаа чаңчылчаан хлебтен өске борбак хлебти база быжырып турар бис. Күрүне деткимчези-биле суму бүрүзүнде бүдүрүлгелер ажыттынып турары өөрүнчүг-дүр. Бот шудургу ажылдаарга – ажыл-херээ сайзыраар болгай – деп Антонина Самбуу чугаалаар.
  Реклама