Чаа чурум күш кирген

  0
  24
  Чаа чурум күш кирген

  3-7 харлыг уругларга ай санында акша төлевирин бээриниң чаа чуруму апрель 1-ден эгелеп күш кирген.

  Тываның күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Чечена Дудуп эвээш орулгалыг өг-бүлелерде үш хардан чеди хар чедир назылыг уруглар дээш төлевирлерде өскерилгелер дугайында тайылбырлаан.

  Төлевирлерниң хемчээли өг-бүлениң орулгазындан база эт-хөреңги-биле хандырттынганындан хамааржыр болгаш, регионда амыдырып-чурттаарының кудуку хемчээлиниң 50, 75 база 100 хуузу хире болурун дыңнаткан.

  Бо чылын Россия Федерациязының Президентизи 3-7 хар дээш төлевирлерни санаарда, орулгаларны үш деңнелдиг санаар кылдыр айыткан. Бирги деңнел 6106 рубль болур. Ийиги деңнел, бир эвес өг-бүлениң бир кижиге онааштыр ортумак орулгазы 11494 рубль четпес болза, 8951 рубльди алыр кылдыр санаан. А бир эвес өг-бүлениң бир кижиге онааштыр ортумак орулгазы өг-бүле бюджединге чедишпес болза, ол төлевир чүс хуу – 12213 рубль болур. Бир эвес өг-бүледе 5 кижи – авазы, ачазы, үш ажы-төлү бар болза, өг-бүлениң кижи бүрүзүнге онааштыр орулгазын көөр. Үш ажы-төлге, ада-иеге, азы бежелдирзинге 11494 рубльди санаар, бир эвес ол хире четпес болза, үшкү деңнелдиң төлевирин алыр.

  Документилерни киирип, билдириишкинни бижиири албан, артканнарын электроннуг хевир-биле негеп алыр. Документилерни Күрүне ачы-дузазының (Госуслуги) порталы, Хөй хүлээлгелиг төп (МФЦ) дамчыштыр азы чоннуң социал камгалал органнарынче киирер.
  Билдириишкиннерни апрель 1-ден хүлээп эгелээн. 2012 чылдың январь 1-ден эде санааны-биле төлевирлерни кылыр.

  Реклама