Чаа-Хөлде чонар-даш уран чүүлү

  0
  12

  Чонар-даш уран чүүлү культураның эрте-бурунгу материалдыг илерээшкиннериниң бирээзи. Хаяда уран чурулга, күш-ажылдың бир дугаар чепсек-херекселдери, бир дугаар хөөр бажыңнар, делегейниң бир дугаар кайгамчык чүүлдери – бо бүгү дашты ажылдап кылырының ачызында тывылган.

  – Тывадан дашкаар ыракта тыва ус шеверлерниң чогаадып кылган ажылдарын үргүлчү магадаар турган мен. Оларның өзүп орар салгалга боттарының усчу ажылын дамчыдып берип турары өөрүнчүг.

  Чаа-Хөл суурнуң школазынга капитал септелге ажылдарының чорудуун хынап база тус школа-биле таныжар дээш сургакчылап чорааш, ында чонар-даш уран чүүлүнүң бөлгүмүнде чурулга болгаш шыйылга башкызы Анатолий Сатович Даш ажылдап турарын билдим. Ол уругларны чонар-даш-биле ажылдаарын, оон хевирлерни болгаш дүрзүлерни чонуп чазаарын өөредип турар. Кылган ажылдары шуут кайгамчык.

  Шак бо уран чүүлдүң хевирин бистиң школаларывыска болгаш техникумнарывыска сайзырадыры эргежок чугула деп санап тур мен. Чүге дизе ол Тываның онза чүүлдүг болгаш билдингир демдээ – деп, Тыва Республиканың өөредилге сайыды Алексей Храмцов чугаалап турар.

  Реклама