Чаа-Хөлде – «Россияның хаак оруу – 2021”

  0
  2
  Чаа-Хөлде – «Россияның хаак оруу – 2021”

  «Россияның хаак оруу – 2021” деп бүгү-российжи турнирниң школачылар аразынга республика чергелиг маргылдаазынга Чаа-Хөл кожууннуң спортчу адын камгалаар эң шыырак хаакчы оолдар, уругларны шилип алырының маргылдаазы дүүн, февраль 5-те, болуп эрткен.

  «Россияның хаак оруу – 2021” деп бүгү-российжи турнирниң республика чергелиг маргылдаазынга киржир эрге дээш, кожууннуң школаларындан чыглып келген 40 спортчуга хаак чарыжынга республика маргылдааларының каш удаа тиилекчизи, Чаа-Хөл кожууннуң өртке удур албан чериниң начальниги Дөрбет-оол Доржу спортчу болуушкун-биле байыр чедирип, хаакчы бүрүзүнге тиилелгени күзээн.

  Хаак оруунга ачыр-дачыр чарышка эң дүрген маңнаар хаакчылар шылгарап үнген. Шулуу Сат аттыг Чаа-Хөл ортумак школазының командазы бирги черни чаалап алган. Ак-Туруг биле Валерий Кара-оол аттыг Булуң-Терек школалары ийиги болгаш үшкү шаңналдыг черлерни тус-тузунда ээлээннер.

  Командаларның кежигүннериниң аразындан эң шыырак дээн хаакчыларны «Россияның хаак оруу – 2021” деп бүгү-российжи турнирниң школачылар аразынга республика чергелиг маргылдаазынга киириштирери-биле шилип алгаш, Чаа-Хөл кожууннуң спортчу адын камгалаарынга белеткеп эгелээр.

  Чаа-Хөл кожуун Тываның шыырак дээн хаакчыларының чурту. Шулуу Сат аттыг Чаа-Хөл ортумак школазының хоочун башкызы Анчыкай Маады бүгү спортчу назынында республика маргылдааларынга чемпионнап азы шаңналдыг черлерни чаалап ап келген.

  Амгы үеде база республика чергелиг хаак маргылдааларынга тергиидеп турар спортчулар кожуунда бар. 2021 чылдың январь 30-де «Тайга» станцияга болуп эрткен “Тожу чарыштары – 2021” деп Тожу кожуун чагыргазының шаңналы дээш республика чергелиг ажык хаак чарыштарынга Чаа-Хөлдүң спортчулары база шылгарааннар. 36-45 хар назылыг херээжен спортчуларның аразынга 3 километр дистанцияга Айланмаа Хоюгбан чемпионнаан. 18-35 хар назылыг эр хаакчылар аразынга 10 километр дистанцияга Дөрбет-оол Доржу ийиги черни, Дөнен-оол Доржу үшкү черни ээлээннер. 15-17 харлыг уруглар аразынга 5 километр чарышка ийиги черни Валерия Очур-оол чаалап алган.

   

  Реклама