Чаа неделяның ажыл угланыышкыннарын айыткан

  0
  1

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол февральдың сөөлгү чаа ажылчын неделязы дыка харыысалгалыг дээрзин айыткан. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазында планнаттынган шупту объектилерниң күүселдезин чедип алыры чугулазын демдеглээн.

  – Бир дугаарында, 2021 чылда тудуг объектилерин шапкынчыдар. Чаа тудуг сезону эгелээни-биле, чаа бүдүрүлгелерни ажыдар дээш бүгү күштерни, аргаларны ынаар мөөңнээр. Федералдыг программаларның курлавырларын ажыглап, аңаа киржир дээш бүгү-ле чүүлдерни кылып, чагыгларны дарый киирер херек – деп Тываның Баштыңы демдеглээн.
  Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазының сорулгаларын чедип ап, ону калбартыры-биле ынаар чаа объектилерни киирерин, Чазак Даргазы чугаалаан.

  Шолбан Кара-оол оон аңгыда, Чазактың социал ажыл блогунга элээн каш даалгаларны берген.

  – Сөөлгү хүннерде “Социал керээ” программага киржирин сонуургаан айтырыглар чаңгыс чер-чурттугларывыстан хөй кээп турарын көрүп тур мен. Бо чылын деткимчени 38,5 хуу көвүдедип, 410,4 сая рубль чедирген бис. Үш муң ажыг өг-бүлелер социал керээ ачы-дузазын алыр. РФ-тиң Чазаа чоокта чаа программаже өскерилгелерни киирген. Ам социал керээ-биле хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдүп болур апарган. Керээ чарган өг-бүлелер бодунуң дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге 100 муң рубльди угландырар. Бистиң социал политика яамызынга кыска үе ишитинде эрге-хоойлу актызын бадылап, чаартылгаларга даянып документилерни хүлээр даалганы онаадым – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

  Республика девискээринде даг-болбаазырадылга бүдүрүлгелеринче тус черниң специалистерин ажылга тургузарын чедип алыры – адыр яамызының бир чугула айтырыы болур.

  «Лунсин», Голев даг-руда компаниязы, «Тардан Голд» даг-болбаазырадылга бүдүрүлгелеринде ажылдакчыларның 72,5 хуузу республиканың чурттакчылары, азы 2868 кижи чедип турар деп, Чазак Даргазы демдеглээн.

  – «Ону чедип алыр дээш турушкан бис. Компаниялар эгезинде бистиң кижилеривисти ажылче алыксавас, өске регионнардан вахта-биле ажылдап кээр ажылчыннарны хөлезилеп турган. Республиканың чурттакчыларын ажылга хаара тудар кылдыр инвесторларны бүзүредип, олар-биле тускай дугуржулгаларны албан-биле чарган мен. Штаттың эвээш дизе 60 хуузу тус черниң чурттакчылары болур деп, ындыг негелдени салган бис.
  Бөгүнде ол чурум норма апарган. 2868 ажылчын олуттарда кижилер эвээш дизе-ле үш кижини чемгерип турары – республикага чугула. Оон аңгыда бүдүрүлге оон-даа өске ажылдарны берген. Улуг инвестиция төлевилелдеринде хаара туттунган чаңгыс чер-чурттугларывыстың санын онга көвүдедиптер болзувусса, ында тургустунган ажылчын олуттарда кижи бүрүзүнге дыка ажыктыг – деп, Тываның Баштыңы сагындырган.

  Реклама