Чаа ном – “Бүрү болгаш мен”

  0
  3

  Тыва үндезин культура тɵвүнге билдингир, сураглыг чогаалчы, Тываның болгаш Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, башкы Мария Күжүгеттиң чаа үнген «Бүрү болгаш мен» деп номунуң таныштырылгазы болуп эрткен.

  Ном таныштырылгазынга эртем ажылдакчылары, чогаалчылар, Тываның күрүне университединиң башкылары, сургуулдар база чогаалчының мɵгейикчилери келген.

  Хемчегниң каастакчылары Тываның В. Ш. Кɵк-оол аттыг хɵгжүм-шии театрының артистери Надежда Наксыл, Анзат Куулар чогаалчының «Чуртталганың чуузазы», «Кызыл арын» деп проза-шүлүктерин аалчыларга солун кылдыр номчуп күүсеткеннер. Сургуулдар Ч. Ховалыг, О. Элбек, С. Шивитпей, Н. Монгуш болгаш ɵскелер-даа чогаалчының шүлүктерин чугаалааннар.

  Чогаалчыныӊ «Ачамга» деп шүлүүнге чараш аялганы чогааткаш, К. Коӊзай ырлап күүсеткен. «Тывызыксыг оран» (аялгазы А. Йомужаптыы) деп ырызын Мария Амын-ооловнаныӊ сургуулдары күүсеткеннер.

  Башкының чогаадыкчы ажылының мɵгейикчилериниң бирээзи Э. М. Манчын чогаалчының шүлүктерин орус дылче очулдуруп турарын аалчыларга таныштырган.

  Дараазында чогаалчының хɵй санныг доостурган сургуулдары башкызынга чылыг-чымчак күзээшкиннерни, сактыышкыннарны чугаалаан.

  Реклама