Чаа шынарже көдүрлүр

  0
  2

  “Чаа сорук” губернатор төлевилелинге 2021 чылда киржир күзелдиг болгаш ажылдап шыдаар кордакчыларны тус-тус черлерниң Адалар, Хоочуннар, Херээженнер чөвүлелдери дээш өске-даа хөй-ниити организациялар болгаш идепкейжи бөлүктер чурттакчы чоннуң хуралдарынга чугаалажып көөрү-биле киирген.

  Бо чылын ниитизи-биле 96 кордакчыны “Чаа сорук” губернатор төлевилелинге киириштирери-биле чоннуң хуралдары саналдаан. Төлевилелди боттандырып чорудар талазы-биле ведомстволар аразының комиссиязы 43 кордакчыны “Чаа сорук” губернатор төлевилелиниң киржикчилери кылдыр хүлээп көрген. Тос кордакчыга хамаарыштыр чөптүг шиитпирни хүлээп алыр дээш, Төлевилелди боттандырып чорудар талазы-биле ведомстволар аразының комиссиязы кожууннарның чагырга даргаларының киржилгези-биле чоокку үеде оларны катап сайгарып көөр.

  “Чаа сорук” губернатор төлевилели эрткен чылын боттанып эгелээш, баштайгы чылда-ла багай эвес түңнелдерни көргүскен. Бо төлевилелдиң амгы үеде киржикчилери – 69 өг-бүле. Оларның ажы-төлү ниитизи-биле 187 уруг-дарыг. Оларның 12-зи студентилер, 104-ү школачылар.
  Төлевилелдиң 2020 чылда киржикчилеринге ниитизи-биле 340 баш бода малды, 10400 баш шээр малды хүлээдип берген. Малының кажаа-хораазын, боттарының чурттаар бажыңын кыштаглаашкынга чедир тудуп ап, мал чемин планнаттынганындан барык 2 катап хөйнү белеткеп алган. Баштайгы кыштаглаашкында малының бажы онча-менди, деңгели шыырак.

  “Чаа соруктуң” киржикчилери “Арат-сайгарлыкчы” кыска хуусаалыг курстарга өөренип, шынзылгаларны алган.

  Төлевилелдиң 2021 чылда киржикчилеринге мал-маганны, кыштаглар тударынга чугула херек тудуг материалдарын социал керээзи ёзугаар үндүрүп бээр. Ол дээрге киржикчи бүрүзүнге 200 баш шээр мал, кыштаг тударынга херек ыяш. Ийи чыл эрткенде 200 баш шээр малды “Чаа соруктуң” дараазында киржикчизинге дамчыдып бээр.

  Губернатор төлевилелиниң киржикчилери-биле профилактиктиг ажыл мооң соңгаар улам шыңгыыраар. Тываның Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң яамызы Иштики херектер яамызынче профилактиктиг хемчеглерни кады чорудар дугайында чагааны чоруткан. Кады ажылдажылга төлевилелдиң улам чедиишкинниг болурунга, “Чаа сорук” чаа шынарже көдүрлүрүнге салдарлыг деп ийи тала санап турар.

  Реклама