“Чаа сорукта” улам соруктуг

  0
  20

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини-биле чедиишкинниг боттандырып турар «Чаа сорук» деп губернатор төлевилелинге Өвүр кожууннуң сумуларының чурттакчы чонунуң мурнундан саналдаан кордакчыларның аразындан 6 киржикчи шилиттинген. Оларның бирээзи Хандагайты суурдан Май-оол Доңгак.

  Тываның хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң сайыды Виктор Хүлер “Чаа сорук” губернатор төлевилелиниң Өвүр кожуунда киржикчилерниң аалдарынга чедип, оларның кандыг ажылдап, чурттап турары-биле таныжып чораан.

  “Чаа соруктуң” Өвүр кожуундан киржикчилериниң бирээзи Хандагайты суурдан Май-оол Доңгактың аалынга база сайыт четкен. Губернатор төлевилиниң киржикчизи ажыл-агыйжы кижи дээрзин Виктор Кузьмич дораан эскерген. Ооң кыштаанда чуртталга бажыңы болгаш кажаа-хораазы улуг, делгем, эки шынарлыг туттунганын ол демдеглээн.

  Мал-маганы кандыг кыш ашканы, ажыл-агыйының амгы үеде байдалы-биле сайытка таныштыргаш, бодунуң амыдырал-чуртталгазынга “Чаа сорук” губернатор төлевилели улуг деткимче ужур-дузалыг болганын Май-оол Дандар-оолович чугаалаан.

  «Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бистер ышкаш кижилерниң келир үезинче сагыш салып, амыдыралга ажыктыг, ажы-төлүвүстү азыраарынга ужур-дузалыг төлевилелди боттандырып эгелээни дээш, өөрүүр бис. Дөрт ажы-төлдүг бис, өөм ишти Тайгана амгы үеде түр када Хандагайтыда хууда садыгда ажылдап турар. Бо төлевилелдиң келир чылгы киржикчилеринге 200 хойну дамчыдар мен.
  Оларга база эки хойларны бээр дээш, бо алган хоюмну кызып азырап, кадарып турар мен. Ооң соонда кандыг төлевилелдерге киржип болурумну амдыгааштан бодап чор мен. Аъттарга ынак болгаш, чылгылыг болуксаар мен. Тывавыска мал ажылы сайзырап турзун дээш ам-даа кызып ажылдаар мен» – деп, Май-оол Доңгак сайыт-биле ажык чугаалашкан.

  Малчынның хойлары чаа-ла төрүп эгелээн, баштай төрүттүнген хураганнарны бажыңында азырап турар. Хойлары түлүктеп төрүп эгелээрге, өөнүң ишти, төрелдери дузалажып чедип кээр.
  Тываның хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң сайыды Виктор Хүлер малчынның белен эвес ажылынга чедиишкиннерни, ал-боду улам тура-соруктуг ажылдаарын күзээн.

  Реклама