Чаартыкчы, солун бодалдар-биле киржиилиңер

  0
  4

  Тывага таарымчалыг хүрээлелди тургузар дээш 2021 чылда 88,4 сая рубльди тускайлаан.

  “Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” программа күүселдези-биле Тывага кылыр ажылдарга чагыглар киирери адакталган.
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга республиканың Тудуг яамызының берген медээзи-биле алырга, 2021 чылда программа боттаныышкынынче 88,4 сая рубльди угландырар.

  Амгы үеде муниципалитеттер хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар ажылдар кылырынга конкурстарны эрттирип турар. Программа төлевилелдери-биле керээлер чарары бо хүнде 82 хуу кылдынган. Он объектиниң керээлери чардынган, 13-үн белеткеп турар. Кызыл хоорайда үш, Каа-Хем база Таңды кожууннарда бир-бир, ниитизи-биле беш объектиге садыглажылга чоруттунмаан.

  Республиканың Тудуг яамызы айыттынган муниципалитеттер баштыңнарынга чагыгларны чарлаар ажылды дүргедедирин сагындырган. Бо чылдың март 17-ге чедир конкурстарны чарлаар ужурлуг, чүге дизе РФ-те апрельдиң 1-ге чедир керээ чарарын доозар хуусаага четтикпейн барып болур. Бир эвес озалдадыптар азы акша-хөреңгизин шиңгээдип албайн баар болза, РФ-тиң Тудуг яамызы региондан субсидияны ап кааптар эргелиг. Оон чүгле чылдың төнчүзүнде, дөрткү кварталда, программаже катап кордаар апаар.

  Тываның Баштыңы ТР-ниң Тудуг яамызындан тудуг ажылдарын эгелээринге чугула херек шупту хемчеглерни үе шаанда чорударын негээн. Программа объектилеринге тускайлаан 88,4 сая рубльди бүрүнү-биле боттуг ажыглаарын сагындырган.

  – Бо чылын “Таарымчалыг хүрээлелди хевирлээри” программага 88,4 сая рубльди планнаан. Ындыг-ла кончуг хөй эвес түң, ону дээштиг ажыглаар херек. Бисте арга-дуржулга бар. Сесерликтер болгаш аллеяларны тудуп, чаарттывыс. Чижээ, республикадан дашкаар бистиң чадаг-терге оруувусту билир болгаш, ак сеткил-биле адааргаарлар. А орукту кылыр бодал мынчаар эгелээн. Кызыл хоорайны суг үеринден камгалаар чалды быжыглаар сорулгалыг турдувус. Ажыктыг чүүл-биле таарымчалыг чүүлдү чоп кылып ап болбас деп чугаалашкан бис. Чаңгыс төлевилел-биле элээн каш айтырыгларны – хоорайны сугдан камгалаар, эрик кыдыын аян-шинчи киирер, хоорайжыларга дыштанылганың немелде девискээрин тургузарын шиитпирлээн чедиишкинниг төлевилел ынчаар чедип алдынган деп санаар мен. Саткан чадаг-тергелер саны өскениниң, ол ышкаш күш-культура-биле доктаамал белеткенип турар чаңгыс чер-чурттугларымның саны көвүдээниниң дугайында чугаалавайн тур мен. Ам хоорай хүрээлелиниң программазынче чаартыкчы, солун бодалдар-биле киржиилиңер – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде арыннарында бижээн.

  Реклама