Чагыгларны киирген

  0
  5

  Улуг-Хем кожууннуң чагыргазының удуртукчулары болгаш харыысалгалыг ажылдакчылары сумуларга үнүүшкүннүг хуралдарны эрттирип, 2020 чылда кылып чоруткан ажылдарның дугайында дыңнадыышкыннарны кылып, кожуунга ажыл-агыйны болгаш амыдырал-чуртталганың байдалын улам экижидер дээш, тус черлерниң чурттакчы чону-биле дорт чугааны чорудуп, оларның санал-оналдарын дыңнап, арга-сүмелерни солчуп турар.

  Кожууннуң ондаан чыдар девискээри Иштии-Хем сумунуң чурттакчы чону-биле Улуг-Хем кожууннуң чагыргазының харыысалгалыг ажылдакчылары-биле ужуражыышкын элээн чидиг ажыл-херекчи байдалга эрткен. Кожуун чагыргазының ажылынга хамаарыштыр шыңгыы шүгүмчүлелдер бар-даа болза, иштии-хемчилер ниитизи-биле удуртукчу эрге-чагырганың ажылын багай эвес деп үнелээн.

  Иштии-Хем суур чанында хем кежир эрги көвүрүг эргилеп үрелген, ынчангаш ыңай-бээр аргыжарынга тус черниң чонунга нарын апарган. Амгы үеде хемниң суг булуктап, кежери дам-на бергедеп келген. Чаа көвүрүгну тударынга дузаны көргүзер дугайында дилегни Улуг-Хем кожуун чагыргазындан сумунуң чурттакчылары киирген.

  Иштии-Хем суурже электри шугумунга үрелиишкиннер уржуунда электри энергиязы-биле хандырылгага үзүктелиишкиннер бо-ла болгулаар. Электри өже берген таварылгада школаның одалга системазынга улуг үрелиишкинни болдурбазы-биле электрилиг генераторну садып бээрин, уруглар садының дээвиирин септээринге херек тудуг материалы-биле хандырарын база дилээннер.

  Иштии-Хем суурнуң кудумчуларында ыттарның көвүдээнин, олар бөлүглежип алгаш маңнажып турарын, чоокта чаа холун оларның бирээзинге ызыртып алганын сумунуң улуг назынныг чурттакчызы Марта Ховалыговна Данзын-Нама чугаалааш, ээлери сула салыпкан ыттарны узуткаар аргазын сайгарып көөрүн саналдаан.

  Сумунуң чурттакчыларының көдүрген айтырыгларының аразында оларның боттары кылып болур чүүлдер база бар. Чижээлээрге, Иштии-Хемниң кудумчуларының бокталганы. Ынчангаш суму чагыргазы чонну эвилелдеп, оларның чамдыызын шиитпирлээриниң аргазын тыварын Улуг-Хем кожууннуң чагыргазы-биле ужуражыышкынга келген кижилерниң чамдыызы чугаалап турган.

  Сумуларга эрттирген ужуражыышкыннар үезинде кожуун чагыргазынга хамаарыштыр шүгүмчүлелдерден, арга-сүмелерден ажыл-херектерге моон соңгаар ажыктыг чүүлдерни тодарадып алыры-биле оларны сайгарып көрүп турар.

  Март 23-те Шагаан-Арыг хоорайга кожууннуң чурттакчы чонунуң чыыжын эрттирер. Аңаа Улуг-Хем кожуун чагыргазының 2020 чылда кылып чоруткан ажылын сайгарып чугаалажыр.

  Реклама