Чагырга удуртукчуларының ажылы ажык-чарлыг болур ужурлуг

  0
  2

  Бөгүн эң кол айтырыг – хамаатыларның өргүүдели деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол демдеглеп турар. Ниитилел-биле удур-дедир харылзааның көстүп келгени эрге-чагыргаларның ажылынга кол шылгалда болур. Тываның Чазаанда кожуун бүрүзүнүң чурттакчылар-биле кады ажылдажылгазының сайгарылгазы бар.

  Шак ынчалдыр, көңгүс чоокта чаа эрге-чагыргаларның кожуун адырының ажык-чарлыынга холбашкан социологтуг шинчилелди чоруткан. Ооң үезинде илерээни болза, боттарының кожуун чагыргазынга дорт өргүүдел киирериниң орнунга, чурттакчылар Тываның Баштыңының онлайн хүлээп алыышкын черинче хомудаары туралыг болган. Январь 1-ден март 5-ке чедир 3342 бижик-дыңнадыг келген. Тус-тус черлерниң удуртулгазының харыылаар ужурлуг айтырыглары турбуже, улустарның айтырыгларынга кыска хуусаада харыылаарын онлайн хүлээп алыышкын чери кызыдып турар.

  Мөңгүн-Тайга, Тере-Хөл, Эрзин болгаш Өвүр кожууннарның чагырга черлериниң социал четкилерге медээлээшкини четпес болуп турары илерээн. Чөөн-Хемчик кожуунда кожууннуң төп эмнелгезиниң медицина ажылдакчылары шалың акшазын саададып турарынга хомудаан, Мөңгүн-Тайга болгаш Тожу кожууннарның чурттакчыларын электри хандырылгазының айтырыглары дүвүреткен, ак-довуракчылар болгаш чеди-хөлжүлер коммунал ачы-дузазынга таарзынмаанын илереткеннер, а Кызыл хоорайның чурттакчылары пассажирлер аргыштырылгазынга хомудааннар. Пассажирлер аргыштырылгазын хоорай чагыргазы дыка хөй үениң дургузунда шиитпирлеп шыдавайн турар.

  Эрге-чагыргаларның ажылында эң-не кол чүүл болза, хамаатыларның хүлээп алыышкынын амыдыралга боттандырары болур. Бо ажылга эң-не олутпай турушту Бии-Хем болгаш Өвүр кожууннары ээлеп турар.

  Реклама