Чагырыкчың ажылчын сургакчылаашкыны

  0
  9

  Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазы Радислав Наважап Чааты, Арыскан сумуларынга чедип, ажыл-агый кайы хире чоруп турарын хынап, ажылчын сургакчылаашкынга чораан.

  Чааты сумузунда тудуп турар спорт залынга чедип, тудуг ажылдарының кандыг чоруп турары-биле таныжып көрген. Тудугжуларның ажылын, ооң шынарын хынааш, агаар-бойдус чылый бергенде ажылды шапкынчыдып, тудугжуларга дузалажып шефтээшкиннерни удаа-дараа организастаарын сүмелээн. Спорт залының шалазын кударынга сай херек апарганын тудугжулар дыңнадырга, бир “Камаз” машина ишти сайны дүжүрерин кожуун чагыргазының даргазы дугуржуп берген.

  Сумунуң көдээ Культура бажыңында септелге ажылын база сонуургап барган. Культура бажыңының одалга суугузунда үрелиишкинни дүрген чайладыр даалганы ол берген.

  Чагырыкчы Чааты сумузунуң активи-биле ужуражып, тус черге кылып чорудар ажылдарны сайгарып чугаалашкан.

  Улаштыр Арыскан сумузунга база четкен. Сумунуң эр кижилери демнежип тургаш, Арысканче орукта автомобиль көвүрүүн хемни кежир боттары кылып алганын мактап, сумунуң орук-чирии муңгашталыр үеде оваарымчалыг болурун чагаан.

  Радислав Николаевич Чааты биле Арыскан сумуларның активи-биле ужуражып тура, Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнга шыңгыы белеткенип, сумуларның девискээрлериниң богун аштап, субботниктерни организастап эрттирерин, суурларны байырланчыг көрүш киир шимээрин саналдаан.

  Суурларның чурттакчылары бажыңнарының девискээринге огородтарны хөйү-биле тударынче кыйгырып, янзы-бүрү ногаа аймаан бо чазын олуртурун сүмелээн. Амыдырал-чуртталгазы берге байдалда, картофель үрезини чок өг-бүлелерге “Социал картофель” губернатор төлевилелинге киржип, картофель үрезинин тып алырын чагаан.

  Реклама