Чалыы назын байырлалы

  0
  0
  Чалыы назын байырлалы

  “Татьяна хүнү – чалыы назын байырлалы. Аныяктарны болгаш билиглерни каттыштырыптар хүн” – деп Тываның күрүне университединиң ректору, филология эртемнериниң доктору Ольга Хомушку Ректор балын ажыдып тура чугаалаанын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Чыл санында улуг залга, хөй башкыларның болгаш студентилерниң киржилгези-биле эртер бал, бо чылын санитарлыг чурумнарны сагып, кызыгаарлаашкынныг эрткен. Ынчалза-даа онлайн дамчыдылга таварыштыр, дорт эфирге, бүгү республиканың өөредилге адыры – университеттиң факультеттери, ортумак өөредилге черлери, школалар, кожууннарның өөредилге эргелелдери дээш шупту киришкен.

  Филология эртемнериниң доктору Ольга Хомушку Ректор балының дугайында тайылбырлаан: “Январь 25 Бүгү-российжи студентилер хүнү деп шупту билир бис. Ол хүн Москваның күрүне университедин тургузарының дугайында Чарлыкка атты салган. Оон эгелээш-ле бо хүннү Россияның студентилериниң хүнү кылдыр санаар апарган.

  Тываның күрүне университеди чуртуң өөредилге делгеминиң бир кезээнге хамааржыр болганда, чыда кагбайн, чыл санында, Ректор балын эрттирип турар бис. Студентилер доозуп, өскелер кээп, башкылар солчуп турза-даа, бо хүнде тергиин эки өөредилгелиг, хөй-ниитижи, идепкейжи студентилерни Ректор балынга демдеглээри чаңчыл болган. Ректор балынче ол студентилерни чалааш, хүндүткеп байырлап, “Чылдың тергиин доозукчузун” чарлап, шаңнап-мактаар чаңчылдыг бис.


  Сөөлгү чылдарда студентилер аразынга бир солун чүүл – төлевилелдер мөөрейин организастап эгелээн бис. Ол дээрге студентилерниң чогаадып тургускан социал ужур-уткалыг, коммуникация, чурагайлыг технологиялар сайзырадырының талазы-биле төлевилелдер-дир. Бо чылын ол талазы-биле төлевилелдер хөй болган. Бистиң аныяктарывыстың чогаадыкчы тускайлаңы оон көстүп турар”.

  Ректор балының хүндүлүг аалчылары Тываның Чазак Даргазының оралакчызы Шолбан Хопуя, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Солаңгы Тамчай олар студентилерге болгаш башкыларга Татьяна хүнү-биле байыр чедирген. Видео-байыр чедириишкиннери база хөй болган. Федералдыг Хуралдың Федерация Чөвүлелинде Тывадан сенатор Дина Оюн дорт эфир дамчыштыр байыр чедиргеш, COVID-19 хамчыының үезинде эки турачы ажылдарга идепкейлиг киришкен студентилерге Өөрүп четтириишкин бижиктерин чарлап дамчыткан.

  Төөгү факультединиң студентизи Артыш Түлүштү, күш-культура болгаш спорт факультединден Кудай-Мерген Кунгааны, Педагогика инстудунуң студентизи Хензигмаа Түлүштү Кызыл хоорайның мэриниң стипендиязынга төлептиг болганын Кызыл хоорайның Баштыңы – Төлээлекчилер Хуралының даргазы Ирина Казанцева чарлаан.

  Ректор балының эң-не кол кезээ – чылдың тергиин доозукчузун чарлап мактаары. Алдына Монгуш, Чайзат Монгуш, Артыш Түлүш, Аймира Сарыглар номинация аайы-биле шылгарааннар. “2021 чылдың эң-не тергиин доозукчузу” атка филология факультединиң бешки курсчузу Виктория Доржу төлептиг болган.

  Чуруктарны Арслан Аракчаа тырттырган.

   

   

   

  Реклама