Чалыы назынның каас-чараш байырлалы

  0
  11

  «ТывКУ-2021-ниң даңгыназы болгаш тажызы» Дарый Середар биле Сайын-Белек Куулар болган.

  Эрткен чылын коронавирус хамчыының ужун конкурс эртпээн болгаш, студентилер ооң онзагай байдалын чоктай бергеннер. Бо удаада ажыл-хемчегни бүгү-ле санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагып эрттирген.

  Тываның күрүне университединиң ректору, профессор Ольга Хомушку чыылганнарга ук болуушкун дээш байыр чедирип, мөөрейни «чалыы назынның каас-чараш байырлалы» деп адаан.

  ТывКУ-нуң даңгыназы болгаш тажызы ат дээш филология, бойдус-география, физика-математика, төөгү, көдээ ажыл-агый, инженер-техниктиг, экономика факультеттериниң база Кызылдың педколледжизиниң 12 эжеш студентизи мөөрейлешкен.

  Мөөрейниң бирги чадазы – «Чолукшулга». Киржикчилер көрүкчүлерниң мурнунга национал идик-хептиг үнген, бирээзи өскезинден каас-коя. Национал идик-хепке кайы хире тааржырын, чараш апаарын олар көргүскеннер.

  Салым-чаяан мөөрейин көрүкчүлер онза сонуургаар.
  Баштайгы эжеш-ле, олар дээрге бойдус-география факультединиң студентилери Луна Ооржак биле Сайын Ондар-ла болгай, көрүкчүлерни магадаткан. Олар «Дуруяалар» деп шииден үзүндүнү көргүскен. Индий маадырларны – ынакшааннар Раджа биле Дибинни физика-математика факультединиң студентилери Алина Нанзат биле Күдерек Кыныраа олар ыры-шоорлуг, танцы-самныг ойнап күүсеткен. Өске арткан киржикчилер база кайын анаа олурар деп – ырлап, самнап, шүлүктер номчуттунуп, саазын акшалар чашканналып турган, а зал олар-биле деңге анайлар дег дешкилешкен, курайлаан.

  «Авангард» чадазы көрүкчүлерни база өөрткен. Бо чылын «ТывКУ-нуң даңгыназы болгаш тажызы» мөөрейин Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнга тураскааткан. Ук төөгүлүг үени бодунуң костюмнеринге көргүзерин киржикчилерге дааскан. Оларның бот кылганы хевинде чүнү чок дээр! Күрүне демдектери – ТАР-ның болгаш амгы Тываның сүлдези болгаш тугу, республиканың картада дүрзүзү, өг хевирлиг юбкалар, ивижилерниң тос чадыры хевирлиг идик-хеп, өлчей удазыны, согааш, Азияның төвү тураскаал база ооң дээрже ужуккан чиңге бажы хевирлиг бөрттер.

  Мөөрейниң чада аайы-биле залга дүшкүүрлениишкин диргелип олурган. Студентилер «Тулган мага-бот» база «Кежээки идик-хеп» мөөрейлерге бодун илередирин кызытканнар.

  Сөөлгү чада – оолдар, уругларның ортузундан көрүкчүлерниң хандыкшылы шаңналдың тодарадылгазы эң-не шимээн-дааштыг болган.

  Студентилериниң эң ынак чылдың эртер «ТывКУ-2021-ниң даңгыназы болгаш тажызы» мөөрей В.М. Халилов аттыг күрүне филармониязынга эрткен.

  Реклама