Чаныш-сыныш чок чорудар сорулгалыг

  0
  4

  Арагалаар чорук болгаш ооң уржуктары-биле ниитилелдиң мурнакчы күжү үргүлчү демисежип келген. Демиселдиң чаа хевирлери тыптып, ат-сывы өскерлип келген-даа болза, оларның кол сорулгазы кезээде ол-ла олчаан болуп арткан – арагалаар чорук-биле демисел.

  Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Сайдаш Моңгуштуң күжениишкини-биле арагалаар чорук-биле демиселдиң база бир организациязы 2021 чылда тургустунган – Тываның элээр күштериниң эвилели. Чүгле арагалаар чорук-биле эвес, а таапкылаар, наркотиктиг бүдүмелдер ажыглаар дээш өске-даа хоралыг чүүлдер-биле демиселди Элээр күштер эвилели чаныш-сыныш чок чорудар сорулгалыг.

  Эвилел республикага калбарып, күш кирип турар. Ооң баштаар чериниң кежигүннери Бай-Тайга кожуунга хуралды эрттирген. Аңаа ниитизи-биле 112 кижи киришкен. Оларның аразында тус черниң эрге-чагыргазының харыысалгалыг ажылдакчылары, күш-ажыл болгаш социал политика органнарының төлээлери, арагалаар чорук-биле демиселге идепкейлиг кижилер болгаш бо хоралыг чүүлге хандыкшылы дээш хайгааралда турарлар безин бар болган.

  Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Надежда Тарган Элээр күш эвилелиниң кожуунга баштайгы хуралын ажыткан. Хуралды эвилелдиң баштаар чериниң даргазының оралакчызы, хамааты эгелээшкиннерни деткиир талазы-биле “Херек кырында дуза” деп ачы-буян фондузунуң даргазы Аян Моңгуш башкарып эрттирген.

  Тус черде назы четпээннер аразынга корум-чурум үрээшкиннерин болдурбас дээш чорудуп турар ажыл дугайында илеткелди Бай-Тайга кожууннуң чагыргазының специализи Сайлык Уртунай номчуп, хөй-ниити организацияларының аңаа көскү киржилгезин демдеглээн.

  Арагалаар чорук болгаш ооң уржуктары-биле демиселди Бай-Тайга кожуунга улам күштелдиреринге хамаарыштыр боттарының бодалдарын идепкейжилер илереткен. Чижээлээрге, иштики херектер органнарының хоочуну Олимпий Мюрзю Элээр күштер эвилелин деткип, ооң салбырын Бай-Тайга кожуунга тургузарын саналдап, эвилелдиң кежигүнүнге кирер күзелин илереткен. Хоочуннуң эгелээшкинин хуралдың киржикчилери деткээн.

  “Тываның элээр күштериниң эвилели” хөй-ниити организацияның Бай-Тайга девискээр салбырын тургузар шиитпирни хуралга хүлээп алган. Ооң тус чер салбырының баштаар чериниң даргазынга Тээли суму чагыргазының чон-биле ажыл килдизиниң даргазы Олимпий Мюрзю соңгуткан.

  Хөй-ниити организацияның салбырларын Ак-Довурак хоорайда, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл кожууннарында база ажыткан.

  Реклама